tác động của chính sách Lộc điền và Quân điền Thời Lê Sơ (1427-1527

4.2K 1 3

Có thể nói trong suốt thời kỳ lịch sử từ (1427-1527) là thời kỳ mà nhà Lê sơ đạt được những thành tựu rực rỡ nhất trên mọi lĩnh vực, trong đó có cải cách ruộng đất . Cải cách ruộng đất đã góp phần tích cực để giúp nhà Lê sơ đứng vững trên ngai vàng trong hơn 100 năm từ 1427 đến 1527:

Ruộng đất thời Lê sơ bao gồm ruộng đất Nhà nước, ruộng công làng xã và ruộng tư.

Ruộng Nhà nước thường được gọi là quan điền. Có ruộng quốc khố là những ruộng do Nhà nước trực tiếp quản lý và sản xuất, thu hoạch đưa vào kho công.

Có thể nói Chế độ Lộc điền và chế độ Quân điền là 2 chế độ tiêu biểu trong chính sách cải cách ruộng đất của nhà Lê sơ , trong đó mỗi chế độ lại có 1 vai trò trong việc bình ổn đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trong nước , nền kinh tế nông nghiệp dưới thời Lê Sơ đạt được những thành tựu rực rỡ

 I .Chế độ Quân Điền và Lộc Điền, những tác động của chính sách này dưới  thời Lê Sơ:

1. Nội dung chính của 2 chính sách Lộc Điền và Quân Điền

1.1.Nội dung chính của chế độ quân điền là:

Chế độ quân điền nghĩa là: thực hiện việc lấy đất công và ruộng bỏ hoang đem chia cho nông dân.

- Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản lý chia cho nông dân cày cấy.

- Các quan lại, tuỳ theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc

- Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước; ruộng trồng dâu được cha truyền con nối

Chế độ quân điền' là một chính sách về ruộng đất ban hành trong thời đại nhà Lê, và có nội dung theo hướng 'người cày được quyền và phải được có ruộng'.

1.2. Nội dung chính của chế độ Lộc Điền là :

Lộc điền là loại ruộng của Nhà nước ban cấp cho những quan liêu cao cấp (từ tứ phẩm trở lên), gồm có ruộng ban cấp được phép thừa kế (ruộng thê' nghiệp) và ruộng ban cấp tạm thời, có thể thu hồi lại sau khi chết (ruộng ân tứ). Diện tích lộc điền có thể thay đổi từ 40 mẫu (quan tứ phẩm) đến trên 2000 mẫu (các thân vương). Người được cấp chỉ được hưởng hoa lợi, tô thuế, có một số hộ người hầu nhưng không có nông nô và nô tì.

2 . Tác động của chính sách Lộc Điền và Quân Điền dưới triều Lê Sơ (1427-1527)

2.1.Chính sách này cho phép giải quyết khá ổn thoả mối quan hệ sở hữu ruộng đất giữa nhà nước với quý tộc quan lại và giữa nhà nước với nhân dân:

Lịch sử ghi lại rằng: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1417-1427) thắng lợi đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam, thời kỳ xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền cao độ. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh, nền độc lập dân tộc được khôi phục và giữ vững, nạn ngoại xâm phương Bắc bị đánh bại hoàn toàn.