For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

1.Nêu và phân tích khái niệm tư tưởng HCM?hệ thống tư tưởng HCM gồm những nd nào?

3.4K 0 0

1.Nêu và phân tích khái niệm tư tưởng HCM?hệ thống tư tưởng HCM gồm những nd nào?

a)Khái niệm tư tưởng HCM:

" Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hoá dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người"

-Phân tích:

+bản chất CM,khoa học của tư tưởng HCM:đó là hệ thống các quan điểm lý luận,phản ánh những vấn đề có tính quy luật của CMVN;tư tưởng HCM cùng với CN MLN là nền tảng tư tưởng,kim chỉ nam hành động của đảng và d/tộc VN

+nguồn gốc,tư tưởng,lý luận của t/tưởng HCM:CN MLN;g/trị văn hóa dân tộc;tinh hoa văn hóa nhân loại

+n/dung cơ bản nhất của tt HCM:bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến CMVN

+g/trị,ý nghĩa của tt HCM:soi đường thắng lợi cho CMVN;là tài sản tinh thần to lớn của đảng và d/tộc

b)Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống đồ sộ, bao quát trên nhiều lĩnh của đời sống xã hội. Dưới đây là những nội dung liên quan đến những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt nam:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Về dân chủ, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức,...

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung trên có quan hệ chặt chẽ với nhau.

1.Nêu và phân tích khái niệm tư tưởng HCM?hệ thống tư tưởng HCM gồm những nd nào?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!