Copyright

6.3K 98 15
                         

This is a work of fiction

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

This is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents either are the product of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, business establishments, events, or locales is entirely coincidental.

All Rights Reserved 2017

@PrincessCreamyCake

WA: Silver TracesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon