50 Câu hỏi Tư tưởng HCM

12.7K 24 8

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

Câu 1.

             

Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 2.

             

Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?

Câu 3.

             

Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 4.

             

Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 5.

             

Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 6.

             

Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 7.

             

Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về cơ bản?

Câu 8.

             

Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh được phân định theo những căn cứ nào?

Câu 9.

             

Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

Câu 10.

          

Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?

Câu 11.

          

Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Câu 12.

          

Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc.

Câu 13.

          

Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 14.

          

Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

50 Câu hỏi Tư tưởng HCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!