nha ben co soi ( full)

4.8K 5 1

Ebook này ñưc chê to vì mc ñích phi li nhuan và ñã ñưc s ñông ý c!a

editor. Mong rang các bn khi thư*ng th+c ebook này se có ñưc nh.ng

phút giây thc s thư giãn ñúng như mong muôn c!a editor và ngư2i làm

ebook. M3i hành vi sao chép sang bât c+ ñâu mà không ñưc phép c!a chính

ch! , ñêu là sai phm.

Nhà Bên Có Sói

~*~

Tên gôc : Nhà bên có lang

~*~

Convert : nothing_nhh (Tàng Thư Vien)

~*~

Tác gi : Gia Diep Mn

~*~

Edit : Chuot Ngơ + Shi + VitaminB2

~*~

Nguôn : http://gjnnan0.wordpress.com

~*~

The loi : Ngôn tình hien ñi, nam chính phúc hac, n. chính tieu bch,

HE.

~*~

Văn án :

Tân Tieu Mn cô, hai tư tuoi bV mW ñóng gói ném ra khXi nhà, bat ñên nh2

cay tên “trúc mã” hàng xóm Cô Lãng.

Cô Lãng là ai? Han là thiên tài trong mây cái thiên tài. Là soái ca trong mây

cái soái ca.

Có ñiêu, cô vôn nhan sac tâm thư2ng, cho dù có the nào, han v_i cô vôn

cũng cha là anh hàng xóm v_i em gái nhà bên.

Nhưng, cái tên ôn hòa nhưng âm hieu ây, chang hieu sao nhât quyêt gi. cô

bên ngư2i, con dám ñôi v_i em gái nhX như cô sinh tà tâm….

Tieu Mn cô, cuôi cùng gap phúc hay h3a ñây?

Chương 1: Hi sn v&i bia

Nhan ñien thoi, Cô Lãng cha muôn ñi ngay lap t+c. ðot ngot thang gâp làm

cho chiêc xe ñang chy nhanh quay ñâu li, khó khăn lam m_i vưt qua

chiêc xe trư_c mat, thang ñên quán rưu. Xe lao nhanh khiên bánh xe ma sát

v_i mat ñư2ng kéo theo ñám bi mù mVt.

Quán rưu Nghê Thư2ng, ti mot phòng VIP, rưu cùng v_i tiêng nhc l_n

vô cùng kích thích, nam nhân y phc không chanh tê ñã hien nguyên hình

lang sói. ðuoi mây viên qumn lý ra ngoài, bat ñâu khi de mây n. nhân trong

phòng.

Tân Tieu Mn tham ăn, nghĩ that khó khăn m_i có the ñên nơi cao câp như

thê này ăn cơm. Thc ñơn hmi smn * cho này ñã bV cô ăn mât phân nqa, cũng

vô tình bV ngư2i ta chuôc không ít rưu. Cô cha nh_ rang, lúc ñâu là uông

bia, sau chang biêt thê nào li thành uông rưu. Lúc sau, khi cô ý th+c ñưc

thì cm ngư2i ñã bV ñat nam trên ghê dài, quân áo trên ngư2i xoc xech.

Hmi smn v_i bia nhanh chóng phát huy tác dng. Tân Tieu Mn cmm thây nqa

nha ben co soi ( full)Read this story for FREE!