phan tích những truyền thống tốt đẹp và thưc trạng của giai cấp công nhân viet nam hiện nay

20.1K 10 4

cau 3. phân tích nhung truyen thong tot dep và thuc trang cua giai cap công nhân viet nam hien nay ?

= NHUNG TRUYEN THONG TOT DEP CUA GIAI CAP CONG NHAN VIET NAM

Ngoài có trong mình các truyen thong tot dep cua dân toc VN nhu yêu nuoc, doàn ket, nhân nghia, tu luc, tu cuong, lao dong can cù, thông minh sáng tao, giai cap cong nhân VN còn có các truyen thong tiêu bieu sau:

+ giai cap công nhân VN là trung tâm doàn ket cua toàn dân toc. trong moi biên co có lich su VN tu dau the ky 20 den nay giai câp công nhân VN luôn dung truoc vi trí tiên phong, là trung tâm doàn ket, voi nông dân và các tang lop lao dong khác. Giai cap công nhân VN là nguoi dai bieu trung thành loi ích cua toàn dân toc. loi ích cua giai cap công nhân cung chín la loi ich cua nông dân trí thuc và cua dan toc. muc tiêu chung là xay dung VN doc lap dân toc, dân giau, nuoc manh, xã hoi công bang, dân chu van minh chính là diem tuong dòng làm cho giai cap công nhân doàn ket toàn dân "lay dân làm goc". xây dung và phát huy quyen làm chu cua nhân dân lao dong.

+ giai cap công nhân VN som giành duoc va giu vung vai trò lãnh dao duy nhat cua mình doi voi cách mang. Dau the ky XIX, giai cap dia chu phong kien VN da tro nên bao thu cách mang. Dau the ky 19, giai cap cua chu phong kién vn da tro nên bao thu, lac ha­u, ko dáp ung yêu cau moi cua lich su. giai cap nông dân tuy dông dao, co tinh than dân toc rat cao, nhung lao dong thu công, phân tán nên ko dai bieu cho phuong thuc san xuát tiên tien, ho ko co he tu tuong doc la­p. giai cap tu san dân toc và các tang lop tieu tu san VN yeu kém ve kinh te va chinh tri, ko dung vung qua nhung thu thách cua lich su.

Tiep thu chu nghia mac_lênin, giai cap công nhân VN có lý luan tiên tien dan duong, có lãnh tu thiên tài HCM, có to chuc chat che duoi su lãnh dao cua dang nen som nam quyen duy nhat lãnh dao cách mang. tu khi có dang, quyen lanh dao cua dang som nam quyen duy nhat cua giai cap công nhân vn da duoc thu thách và ngày càng khang dinh. Ngày nay, chúng ta kiên quyet ko chap nha­n da nguyên, da dang nhung luôn mo rong dân chu trong toàn xã hoi, giai cap công dân vn van duy nhat lãnh dao và di tiên phong trong su nghiep công nghiep hoá, hien di hoá.

+ truyen thong giu vung doc lap dân toc và chu nghia xã hoi. Doc la­p dân toc gan lièn voi chu nghia xã hoi là su lua chon khách quan cua lich su vn. Các phong trào yeu nuoc theo khuynh huong da liên tiep no ra nhung tat ca deu that bai. Dang cong san vn ra doi là ket qua cua su ket hop chu nghia mac_lenin và phong trào công nhân voi phong trào yêu nuoc vn. Chính vì v­ay Dang xác dinh som và kiên trì con duong dau tranh giành doc la­p dân toc và tien lên chu nghia xa hoi.

Nho gan doc la­p dân toc voi chu nghia xã hoi, cách mang nuoc ta da vuot qua nhieu gian nan, thu thách va liên tuc dành thang loi. Nuoc ta tu 1 nuoc thuoc dia, nua phong kien, kinh te ngheo nàn lac ha­u dang day manh công nghiep hoá hien dai hoá theo con duong xã hoi chu nghia. su lua chon là su lua chon hoàn toàn xung dáng voi vai trò lanh dao cách mang và trach nhiem dân toc ve su lua chon dó.

Quý trong, gin giu, ke thua và phát huy truyen thong tot dep cua dân toc cua giai cap công nhân vn là nièm tu hào là dong luc lon và trách nhiem cua mõi chúng ta hôm nay.

= THUC TRANG CUA GIAI CAP CONG NHAN VIET NAM HIEN NAY:

Qua hon 20 nam doi moi cùng voi quá trình công nghiep hoá hien dai hoá dat nuoc, giai cap công nhan nuoc ta da có nhung chuyen bien quan trong, tang nhanh ve so luong, da dang ve co cau, chat luong da nâng lên, da hình thành ngày càng dông dao bo pha­n công nhân tri thuc; dang tiêp tuc phát huy vai trò là giai cap lanh dao cách mang thông qua doi tien phong là Dang Cong San Viet Nam.

Giai cap công nhân da dóng gop truc tiep to lon vào quá trình phát trien cua dat nuoc, cùng voi các giai cap tang lop và thành phan xã hoi khác, giai cap công nhân nuoc ta là co so kinh té _xã hoi cua dat nuoc, viec làm và doi song cua giai cap công nhân ngày càng duoc cai thien.

Tuy nhiên su phát triên cua giai cap công nhân chua dáp ung duoc yêu cau ve so luong, co cau và trình do hoc van, chuyên môn, ky nang nghe nghiep cua su ngiêp công nghiep hoá hien dai hoá và hoi nha­p kinh te quoc te, thieu nghiêm trong các chuyên gia ky thuat, cán bo quan lý, cônh nhân lành nghe; tác phong công nghiep và ky lua­t lao dong còn nhieu han che; da phan công nhân tu nông dân, chua duoc dào tao co ban và có he thong. 1 bo phan công nhân cha­m thích nghi voi co che thi truong. giác ngo giai cap và ban linh chinh tri cua công nhân ko dong deu; su hieu biet ve chính sách, pháp lua­t han che.

Nhìn tong quát loi ích 1 bo phan công nhân duoc huong chua tuong xung voi nhung thành tuu cua công cuoc doi moi và nhung dong gop cua chinh mình; viec làm, doi song va­t chat và tinh thành cua công nhân dang có nhieu khó khan, buc xúc.

Tình hinh trên bat nguon tu các nguyên nhân: quá trình doi moi, phát trien kinh te_xã hoi mo ra 1 giai doan lich su moi trong su nghiep phát trien cua giai cp công nhân; tuy nhiên nhung han che, yeu kem trong phát trien kinh te_xã hoi cung anh huong ko nho den viec làm, doi song và tu tuong, tình cam cua cônh nhân. Dang có chú trong xây dung giai cap công nhân; nhung quan tâm chua day du, chua ngang tam voi vi trí, vai trò cua giai cap công nhân trong thoi ky moi. nhà nuoc ban hành nhieu han che, bat ca­p. ban thân giai cap công nhân da có nhieu no luc vuon lên nhung chua áp ung duoc yêu cau cua su phát triên công nghiep hoá_hien dai hoá dat nuoc. Các doanh nghiep và nguoi su dung lao dong thuoc các thành phan kinh te dóng góp tích cuc vào tao viêc làm và thu nha­p cho công nhân; nhung ko ít truong hop còn vi pham chính sách, pháp lua­t doi voi nguoi lao dong.

phan tích những truyền thống tốt đẹp và thưc trạng của giai cấp công nhân viet nam hiện nayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!