phan tich tu tuong hcm ve dao duc cach mang

18.8K 5 1

cau 1 _phan tich tu tuong hcm ve dao duc cach mang

= DAO DUC LA CAI GOC CUA CON NG CACH MANG

HCM khang dinh lam cach mang de cai tao xa hoi cu thanh xa hoi moi la mot su nghiep rat ve vang, nhung no cung la 1 nhiem vu rat nag ne, 1 cuoc dau tranh rat fuc tap lau dai, jan kho, suc co manh moi gianh dc nang va di xa. Ng cách m¡ng fai co dao duc cach mang lam nen tang, moi hoan thành dc nhiem vu cach mang. muon xay dung chu nghia cong san fai co con ng cong san chu nghia, nghia là fài co nhung ng co dao duc cong san

Co tài mà ko co duc thì làm viec gi cung ko thành cong. duc la cai tam trong sang, la loi song vi dan toc, vì moi nguoi. bòi duong dao duc va lý tuong cach mang cho doi sau l¡ viec rat wan trong va rat c­an thiet.

= TRUNG VOI NUOC HIEU VOI DAN LA PHAM CHAT QUAN TRONG NHAT CUA DAO DUC CANH MANG:

Hieu voi dân là bao nhiêu quyen han deu o noi dân, bao nhiêu suc manh dèu có noi dân. Cán bo, dang viên la nguoi công boc, là dày to tha­t trung thành cua nhân dân. Dân là chu, dang cua dan nên dân dói dân dot, dân rét. dang và chính phu deu có loi. muon biét voi dân thi fai dua vào dân, tin o súc manh cua nhân dân. vì dân, moi cán bo fai kính dân, gan dân, lay dân làm goc và fán dau het lòng vì dân. Viec gì có lãi cho dân thì fai het suc làm. Viec gì có hai cho dân thì het suc tránh.

= DAO DUC CÁCH MANH LÀ PHAI LÀ HET LÒNG YÊU THUONG CON NGOÜI:

Trong cuoc song ko tránh khoi có ng có nhung sai lam, khuyet diem. HCM fê fán có lý, có tình, nghiêm khac mà bao dung, do luong. nguoi nhac nho phai nang do cái tot, khac fuc cái xau de cái tot nay no nhu hoa mùa xuân, còn cái xau thì bot dan di.

Nguoi chi có 1 ham muon tot ba­c là: nc ta duoc doc lap, dong bào ta ai cung có com an, áo mac, ai cung duoc hoc hành. Nguoi can dan, trong rat nhieu công viec khong lo sau ngày thang MY thì công viec dau tiên là con nguoi.

= COT LÕI CUA DAO DUC CÁCH MANG LÀ CÂN KIEM, LIÊM CHÍNH:

Can tuc là lao dong can cù, siêng nang, có ke hoach, có tinh than lao dong sáng tao, giu ky lua­t, nang suat cao, có trách nhiem va luôn tu luc cánh sinh. Can fai là 1 duc tính, là fam chat, là thói quen. de có can, fai rèn luyen thuong xuyên; fai chong thói luoi nghi, luoi làm, ham choi, ham vui.

Can tiet kiem trong san xuat và tiêu dùng, tiet kiem suc lao dong, thoi gian, tien cua dân, cua nc, cua ta­p the, cua mình. Tiet kiem moi lúc, moi noi, di vào thuc chat, có hieu qua. tiet kiem tu cái to den cái nho. Luôn có ý thuc chong hình thuc liên hoan, chè chán lu bù, lãng fí cua cai thoi gian ..

Can fai liêm là luôn luôn tôn trong và bao ve cua công, ko xâm fam dong xu, hat thóc cua nc, cua dan trong moi hoàn canh. Ko tham lam, ko ham sung suong, ko ham nguoi ta tâng boc mình... chi có cái ham là ham hoc, ham làm, ham tien bo.

Can có cái tâm chin, nghia là thang than, dúng dan, quang minh chín da¡. chính là cái tâm thang than doi voi con nguoi, voi viec, ko tu cao, tu dai, luôn tha­t thà, tu kiem diem minh. Dat viec công trên viec tu; moi ngày làm 1 viec loi, ko so khó, ko so khÕ; viec thien thì dù nho may cung làm, viec ác thì dù nho may cung tránh.

HCM thuong nói moi nguoi phai can, kiêm, liêm, nhung con phai chinh moi la nguoi tot hoan toan. Moi nguoi con phai chi cong vo tudoi voi nguoi, voi viec. Khi nao cung lo truoc thien ha, vui sau thien ha, kho truoc moi nguoi, huong sau thien ha. Can, kiem, liem, chinh lien quan cha che voi nhau va gan voi chi cong vo tu. thieu mot mat nào dó thì không the thành nguoi có dap duc cách mang.

= DAO DUC CACH MANG LA CO TINH THAN QUOC TE TRONG SANG:

HCM thuong nói, tình doàn ket nhát trí giua tat ca các nuoc trong dai gia dình xhcn và dang cong san anh em là cuu quý vô giá cua chúng ta. "quan san muôn dam mot nhà. bon phuong vô san deu là anh em". vn muon là ban cua tat ca các nuoc dân chu, không muon gây thù oán voi ai. doàn ket các dang anh em và các nuoc anh em trên co so chu nghia mac_lenin và chu nghia quoc te vô san có lý có tình.

= TU TUONG HCM VE CHUAN MUC DAO DUC CACNH MANG:

HCM coi moi tâng lop nguoi deu có tiêu chuan dao duc chung là trung voi nuoc hieu voi dân, can, kiem, liêm, chính; biet thang chu nghia cá nhân ích ky; biet dat loi ích dân toc, ta­p the lên trên loi ích cá nhân; khiêm ton ,th­at thà, dung cam; daòn ket nhân ái.

Dao duc cua moi công nhân là có quyen loi làm chu, thì phai có nghia vu làm tròn bon ph­an công nhân, giu dúng dao duc công dân là tuân theo pháp lua­t nhà nuoc; tuân theo ky lu­at lao dong; giu gìn tra­t tu chung; dóng góp (nop thue) dúng ky, dúng so de xây dung loi ích chung; hang hái tham gia công viec chung; bao ve tài san công cong; bao ve to quoc.

Dao duc cua thanh niên là khong có viec gì khó, chi so long không ben, dào núi và lap bien, quyet chí at làm nên. dâu can thanh niên có, viec gì khó thanh niên làm. gian kho thì thanh niên di truoc, huong thu sau moi nguoi. khiêm ton; không nên tu cho mình là tài gioi, không khoe công, không tu cao ,tu phu..

Doi voi tung doi tuong HCM niêu nhung yêu cuu phan dau ve dao duc mot cách cu the. voi lái xe thì "yêu xe nhu con, quý xang nhu máu" voi chien si nuôi quân thù "com deo canh ngot" voi thay thuoc thì "luong y nhu tu mau" voi cán bo chi huy quân su thì "trí dung, nhân, liêm, trung".........

phan tich tu tuong hcm ve dao duc cach mangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!