phan tich tu tuong hcm ve dao duc cach mang

15.6K 4 0

cau 1 _phan tich tu tuong hcm ve dao duc cach mang

= DAO DUC LA CAI GOC CUA CON NG CACH MANG

HCM khang dinh lam cach mang de cai tao xa hoi cu thanh xa hoi moi la mot su nghiep rat ve vang, nhung no cung la 1 nhiem vu rat nag ne, 1 cuoc dau tranh rat fuc tap lau dai, jan kho, suc co manh moi gianh dc nang va di xa. Ng cách m¡ng fai co dao duc cach mang lam nen tang, moi hoan thành dc nhiem vu cach mang. muon xay dung chu nghia cong san fai co con ng cong san chu nghia, nghia là fài co nhung ng co dao duc cong san

Co tài mà ko co duc thì làm viec gi cung ko thành cong. duc la cai tam trong sang, la loi song vi dan toc, vì moi nguoi. bòi duong dao duc va lý tuong cach mang cho doi sau l¡ viec rat wan trong va rat c­an thiet.

= TRUNG VOI NUOC HIEU VOI DAN LA PHAM CHAT QUAN TRONG NHAT CUA DAO DUC CANH MANG:

Hieu voi dân là bao nhiêu quyen han deu o noi dân, bao nhiêu suc manh dèu có noi dân. Cán bo, dang viên la nguoi công boc, là dày to tha­t trung thành cua nhân dân. Dân là chu, dang cua dan nên dân dói dân dot, dân rét. dang và chính phu deu có loi. muon biét voi dân thi fai dua vào dân, tin o súc manh cua nhân dân. vì dân, moi cán bo fai kính dân, gan dân, lay dân làm goc và fán dau het lòng vì dân. Viec gì có lãi cho dân thì fai het suc làm. Viec gì có hai cho dân thì het suc tránh.

= DAO DUC CÁCH MANH LÀ PHAI LÀ HET LÒNG YÊU THUONG CON NGOÜI:

Trong cuoc song ko tránh khoi có ng có nhung sai lam, khuyet diem. HCM fê fán có lý, có tình, nghiêm khac mà bao dung, do luong. nguoi nhac nho phai nang do cái tot, khac fuc cái xau de cái tot nay no nhu hoa mùa xuân, còn cái xau thì bot dan di.

Nguoi chi có 1 ham muon tot ba­c là: nc ta duoc doc lap, dong bào ta ai cung có com an, áo mac, ai cung duoc hoc hành. Nguoi can dan, trong rat nhieu công viec khong lo sau ngày thang MY thì công viec dau tiên là con nguoi.

= COT LÕI CUA DAO DUC CÁCH MANG LÀ CÂN KIEM, LIÊM CHÍNH:

Can tuc là lao dong can cù, siêng nang, có ke hoach, có tinh than lao dong sáng tao, giu ky lua­t, nang suat cao, có trách nhiem va luôn tu luc cánh sinh. Can fai là 1 duc tính, là fam chat, là thói quen. de có can, fai rèn luyen thuong xuyên; fai chong thói luoi nghi, luoi làm, ham choi, ham vui.

Can tiet kiem trong san xuat và tiêu dùng, tiet kiem suc lao dong, thoi gian, tien cua dân, cua nc, cua ta­p the, cua mình. Tiet kiem moi lúc, moi noi, di vào thuc chat, có hieu qua. tiet kiem tu cái to den cái nho. Luôn có ý thuc chong hình thuc liên hoan, chè chán lu bù, lãng fí cua cai thoi gian ..

Can fai liêm là luôn luôn tôn trong và bao ve cua công, ko xâm fam dong xu, hat thóc cua nc, cua dan trong moi hoàn canh. Ko tham lam, ko ham sung suong, ko ham nguoi ta tâng boc mình... chi có cái ham là ham hoc, ham làm, ham tien bo.

Can có cái tâm chin, nghia là thang than, dúng dan, quang minh chín da¡. chính là cái tâm thang than doi voi con nguoi, voi viec, ko tu cao, tu dai, luôn tha­t thà, tu kiem diem minh. Dat viec công trên viec tu; moi ngày làm 1 viec loi, ko so khó, ko so khÕ; viec thien thì dù nho may cung làm, viec ác thì dù nho may cung tránh.

HCM thuong nói moi nguoi phai can, kiêm, liêm, nhung con phai chinh moi la nguoi tot hoan toan. Moi nguoi con phai chi cong vo tudoi voi nguoi, voi viec. Khi nao cung lo truoc thien ha, vui sau thien ha, kho truoc moi nguoi, huong sau thien ha. Can, kiem, liem, chinh lien quan cha che voi nhau va gan voi chi cong vo tu. thieu mot mat nào dó thì không the thành nguoi có dap duc cách mang.