qua trinh doi moi o nc ta lay phat trien kinh te lam nhiem vu trong tam va phuong huong tong quat 5

13.5K 1 7

Phân tích vì sao quá trình doi moi o nc ta lay phát trien kinh te làm nhien vu trong tâm. nêu muc tiêu và phuong huong tong quat 5 nam 2006-2010

_Chu nghia m-l da chi ro vat chat quyet dinh ý thuc, moi phuong thuc san xuat, moi hình thái kinh tê xã hoi deu có co so vat chat ki thuat tuong ung dam bao cho su ton tai và phát trien cua nó. cái quyet ding thang loi cua xã hoi này dong cao hon han. ton tai xã hoi quyet dinh ý thuc xã hoi; kinh te phát trien là co so quyet dinh su phát trien toàn dien và manh me toàn xã hoi.

Chu tich hcm nói:dac diem to nhat cua ta trong thoi ky quá do là tu mot nc công nghiep lac hau tien thang lên cnxh ,không phai kinh qua giai doan phát trien tu ban cn. nhiêm vu quan trong nhat cua chúng ta là phai xây dung nen tang vat chat và ky thuat cua cnxh.

Ðat nc ta có nhung thuun loi cho phát trien kinh te. chúng ta dang o thoi ky day manhn công nghiep hoá hirn dai hoá dát nc; co so vat chat ky thuat duoc xây dung truoc dây và rtong 20 nam doi moi dang phát huy tác dung. che do chính tri, tình hình kinh te, xh on dinh, quoc phòng an ninh giu vung, quan he doi ngoai ngày càng mo rong. vi trí dia chính tri cua nc ta rat quan trong; nguon nhân luc khá doi dào, tài nguyên da dang. nhân dân ta có nhieù pham chat tot dep; dang ta nha nc có thêm nhung kinh nghiem hon qua 20 doi mói có kha nang tiep thu nhung thành tuu tiên tien va phát trien kinh te cua các nc tiên tien trên the gioi.

Nc ta von tu nông nghiep lac hau nghèo và kém phát trien di lên. hien nay lao dong thu công o nc ta van pho bien, nang suát lao dong thap; co so ha tâng yeu kém, doi song nhân dân còn khó khan. chat luong phát trien kinh te xã hoi và nanng luc canh tranh cua nen kinh te nc ta còn kém. toc do tang truong kinh te nhung nam qua thap hon so voi kha nang và thap hon nhieu nc trong khu vuc o thoi ky dau công nghiêp hoá. quy mô nen kinh te còn nho thu thâp bình quan dau nguoi thap. nang suat lao dong tang cham và còn thap so voi nhieu nc trong khu vuc. kha nang canh tranh cua nen kinh te còn kém,chi phí kinh doanh cao, chat luong và hieu qua còn thap.

Chúng ta chua thuc hien tot viec ket hop tang truong kinh te voi tien bo và công bang xã hoi. moi truong o nhieu noi bi ô nhiem nang. co cau kinh te dich chuyen cham. ket cau ha tang kinh te xã hoi chua dáp ung yêu cau phát trien. the che kinh te thi truong dinh huong xhcn còn nhieu han che. hoi nhap kinh te quoc te và hoat dông kinh te doi ngoai còn nhieu han che.

Chi có lay phát trien kinh te la trong tâm moi dua dat nc ta thoát ra khoi ngèo nàn và khac phuc nguy co tut hau xa hon kinh te so voi các nc trong khu vuc và trên the gioi. phát trien kinh te là trong tâm moi giu duoc on dinh ve chính tri, tang cuong suc manh quoc phong an ninh; bao ve duoc doc lap chu quyen và dinh huong xhcn.

Ngày nay,cách mang khoa hoc và công nghe trên the gioi phát trien nhu vu bao, xu the quoc te hoá kinh te tang lên, su phát trien nhanh cua kinh te tri thuc, xu the hop tác kinh te tang lên...tao dieu kien khách quan cho các nc kém phát trien có the di tat dón dau.

Ðai hoi dai bieu toàn quoc lan thu 10 cu the cuong linh nam 1991 cua dang ta khang dinh mot trong nhung dac trung cua cnxh o nc là: "có mot nen kinh te phát trien giao dua trên luc luong san xuat hien dai và quan he sx phu hop voi trình do phát trien cua luc luong sx". dó là co so cua phát trien kinh te là nhien vu trong tâm trong suot thoì ky quá do lên cnxh o nc ta.

-- Muc tiêu và phuong huong tong quát 5 nam 2006-2010:

Nhung nam tói tuy khó khan còn nhieu nhung dat nc có co hoi lon de tien lên. dòi hoi bac bách cua toàn dân toc là phai tranh thu có hoi vuot qua thu thách tiep tuc doi moi manh me, toàn dien và dong bo, phát trien nhanh và ben vung hon. chúng ta quyet tâm hoàn thành chien luoc phát trien kinh te xh 10 nam dau the ky 21 do dai hoi dai bieu cua dang de ra.

Muc tiêu và phuong huong tong quát cua nam toi là nâng cao nang luc lanh dao và suc chien dau cua dan. phát huy suc manh toàn dân toc, day manh toàn dien công cuoc doi moi. huy dong và su dung tot moi nguoi luc cho công nghiep hoá hdh dat nc; phát trien van hoá thuc hien tien bo và công bang xã hoi; tang cuong quoc phong và an ninh, mo rong quan he doi ngoai; chu dong và tích cuc hoi nhap kinh te giu vung on dinh chính tri xã hoi.

Phan dau tang truong kinh te voi nhip do nhanh, chat luong cao và ben vung hon, gan voi phát trien con nguoi; som dua nc ta ra khoi tình trang kém phát trien; tao nen tang de dan nam 2020 nc ta có ban tro thành mot nc công nghiep theo huong hien dai.

qua trinh doi moi o nc ta lay phat trien kinh te lam nhiem vu trong tam va phuong huong tong quat 5Đọc truyện này MIỄN PHÍ!