Phân tích những điều kiện khách quan quy định sư mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

36K 7 20

CÂU2:Phân tích những điều kiện khách quan quy định sư mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Do địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân trong Xh TBCN giai cấp công nhân là một bộ phận và là bộ phận quan trọng nhất,cách mạng nhất.trong các bộ phận cấu thành SX,họ đại diện cho LLSX phát triển mang tính chất xã hội hóa cao. Với tư cách vậy họ là lực lượng quyết định phá vỡ QHSX TBCN. Vì vậy khi đánh dược chính quyền họ là lực lượng có khả năng lãnh đạo XH,xây dựng XH cao hơn CNTB

-giai cấp công nhân ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại và bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột họ là g/c trực tiếp đối kháng với g/c tư sản. Giai cấp CN có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đa số nhân dân lao động cho nên họ có khả năng tập hợp đoàn kết với gc các tầng lớp khác trong XH trong cuộc đấu tranh chống lại g/c tư sản

* những đặc điểm chính trị - XH của g/c công nhân

+ G/c công nhân là g/ tiên tiến nhất

+ G/c công nhân có tổ chức kỉ luật cao nhất: giai câp công nhân lao động trong nền SX đại công nghiêp với hệ thống sx mang tính chất dây chuyền và nhịp đọ làm việc khẩn trương buộc g/c này phải tuân thủ nghiêm ngặt kỉ luật lao động

Tinh tổ chức và kỉ luật cao của g/c này được tăng cường khi nó phát triển thành 1 lực lượng chính trị lớn mạnh, có tổ chức .được sự giác ngộ bởi một lí luận khoa học ,cách mạng và tổ chức ra chính đảng của nó Đảng CS . giai cấp công nhân ko có tổ chức kỉ luật cao thì ko thể dành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống lại g/c tư sản và xây dụng chế độ mới.

-là g/c có tinh thần triệt để: trong cuộc cách mạng tư sản ,g/c tư sản chỉ có tinh thần cách mạng trong thời kì đấu tranh chống lại chế độ phong kiến còn khi gc này dành được chính quyền thì họ quay lại bóc lột g/c công nhân ,g/c nhân dân,và những g/c đi cùng với g/c này trong cuộc các mạng dân chủ tư sản.khác vơi g/c tư sản, g/c công nhân bị g/c tư sản bóc lột ,lợi ích cơ bản bị đối lập với lợi ích của g/c tư sản,điều kiện sống ,Đk lao động trong chế độ TBCN đã chỉ cho họ thấy :họ chỉ có thể được giâỉ phóng bằng cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ TBCN

-là g/c mang bản chất quốc tế

triết học 2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!