ky thuat dien

3.8K 0 0

CHƯƠNG II.

DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN

1. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN

Biểu thức của dòng điện, điện áp hình sin:

i = Imax sin (ωt + ϕi)

u = Umax sin (ωt + ϕu)

trong đó i, u : trị số tức thời của dòng điện, điện áp.

Imax, Umax : trị số cực đại (biên độ) của dòng điện, điện áp.

ϕi, ϕu : pha ban đầu của dòng điện, điện áp.

Góc lệch pha giữa các đại lượng là hiệu số pha đầu của chúng. Góc lệch pha giữa điện áp

và dòng điện thường kí hiệu là ϕ:

ϕ = ϕu - ϕi

ϕ > 0 điện áp vượt trước dòng điện

ϕ < 0 điện áp chậm pha so với dòng điện

ϕ = 0 điện áp trùng pha với dòng điện

2. TRỊ SỐ HIỆU DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN

Trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin là dòng một chiều I sao cho khi chạy qua cùng một điện trở R thì sẽ tạo ra cùng công suất.

Trong thực tế, giá trị đọc trên các cơ cấu đo dòng điện I, đo điện áp U, đo công suất P của dòng điện hình sin là trị số hiệu dụng của chúng.

Các giá trị U, I, P ghi nhãn mác của dụng cụ và thiết bị điện là trị số hiệudụng.

3. BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN BẰNG VÉCTƠ

Các đại lượng hình sin được biểu diễn bằng véctơ có độ lớn (môđun) bằng trị số hiệu dụng và góc tạo với trục Ox bằng pha đầu của các đại lượng

Véctơdòng điện biểu diễn cho dòng điện:

i = 10√2 sin(ωt +300)

và véctơ điện áp biểu diễn cho điện áp:

U = 20√2 sin(ωt +450)

Tổng hay hiệu của các hàm sin được biểu diễn bằng tổng hay hiệu các véc tơ tương ứng.

Định luật Kiếchốp 1 dưới dạng véc tơ:

∑ ī = 0

Định luật Kiếchốp 2 dưới dạng véc tơ:

∑ū = 0

Dựa vào cách biểu diễn các đại lượng và 2 định luật Kiếchốp bằng véctơ, ta có thể giải mạch điện trên đồ thị bằng phương pháp đồ thị véctơ.

4. DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN TRONG NHÁNH THUẦN ĐIỆN CẢM

Khi dòng điện i = Imaxsinωt qua điện cảm L (hình a), điện áp trên điện cảm:

UL(t) = L di/dt = ULmax sin(ωt + π/2 ) trong đó: ULmax = XLImax

=> UL = XLI =>I = UL/ XL

XL = ω L gọi là cảm kháng.

Biểu diễn véctơ dòng điện I và điện áp UL (hình b)

5. DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN TRONG NHÁNH THUẦN ĐIỆN DUNG

Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp uC : uC = UCmax sin (ωt - π/2) thì điện tích q trên tụ điện:

kỹ thuật điệnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!