For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

1) Trình bày bản chất của quản lý và quản lý kinh tế? Các quy luật của quản lý và quản lý kinh tế?

2K 1 0

1) Trình bày bản chất của quản lý và quản lý kinh tế? Các quy luật của quản lý và quản lý kinh tế?

a) Bản chất của quản lý:

* Kn:

Quản lý là sự tác động có hướng đik of chủ thể qlý lên đối tượng qlý nhằm đạt đc mục tiêu đã đặt ra.

* Các quy luật chung của quản lý:

- Quản lý fân thành chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Chủ thể quản lý là tác nhân đưa ra các tác động quản lý. Đối tượng quản lý tiếp nhận các tác động quản lý.

- Có mục tiêu chung và quỹ đạo hoạt động đặt ra cho chủ thể quản lý và đối tượng quản lý.

- Quản lý gắn liền với quá trình trao đổi thông tin và các mối liên hệ ngược.

- Quản lý có khả năng thik nghi.

b) Bản chất của quản lý kinh tế:

* Đn:

Quản lý kinh tế là sự tác động liên tục có tổ chức đảm bảo sự phối hợp và có hướng đik của chủ thể quản lý lên tập thể những người lao động trong hệ thống kinh tế nhằm sử dụng 1 cách tốt nhất mọi tiềm năng, cơ hội để đạt được mục tiêu quản lý kinh tế.

* Các quy luật của quản lý kinh tế:

- Qluật về sự thay đổi các chức năng qlý, thể hiện ở chỗ cấp qlý thay đổi -> chnăng qlý cũng thay đổi

- Qluật về sự tập trung các chnăng qlý, thể hiện ở chỗ các chnăng qlý đc tập trung và fân cấp cho fù hợp cới các đặc điểm ktế XH tr từng thời kì 1'định

- Qluật về sợ fù hợp jữa số lượng nh~ ng fục tùng và khả năng of ng lãnh đạo

- Qluật kinh tế luôn tác động qua lại với môi trường, chính trị, các đặc điểm XH.

- Qluật kinh tế là hoạt động có tính chất chủ quan of chủ thể kinh tế vì mục tiêu mà họ đề ra cho hệ thống kinh tế.

1) Trình bày bản chất của quản lý và quản lý kinh tế? Các quy luật của quản lý và quản lý kinh tế?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!