For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cac loi thuong gap trong pascal

13.6K 2 0

, Lỗi biên dịch (Compile Error):

Error 001: Out of memory = Hết (thiếu) bộ nhớ.

Error 003: Unknown identifier = Lỗi xảy ra khi chưa khai báo định danh (hằng, biến, hàm, thủ tục).

Error 004: Duplicate identifier = Định danh đã được khai báo trước đó.

Error 005: Syntax Error = Lỗi cú pháp: Ký tự không đúng hoặc thiếu dấu nháy đơn của hằng xâu ký tự.

Error 010: Unexpected end of file = Thiếu "END." ở cuối chương trình hoặc quên chưa đóng chú thích.

Error 022: Structure too large = Vượt quá kích thước lớn nhất cho phép của cấu trúc dữ liệu là 65520 bytes.

Error 026: Type mismatch = Không tương thích kiểu trong: Câu lệnh gán; Truyền tham số cho chương trình con; Chỉ số của biến mảng; Toán hạng trong biểu thức.

Error 028: Lower bound larger than upper bound = Biên dưới lớn hơn biên trên trong khai báo mảng.

Error 034: Invalid function result type = Kiểu kết quả trả về của hàm không đúng. Kiểu của hàm chỉ có thể là: kiểu đoạn con, kiểu xâu ký tự và kiểu con trỏ.

Error 062: Division by zero = Lỗi chia cho 0 (không)

Error 064: Can not read or write variables of this type = Không đọc hay ghi biến thuộc kiểu dữ liệu này. Read, Readln chỉ nhập được các biến thuộc kiểu ký tự, nguyên, thực, và xâu ký tự.

Error aaa: **** expected = Thiếu (cần có) ****.

Error 096: Too many variables = Khai báo quá nhiều biến.

Error 097: Invalid FOR control variable = Biến điểu khiển của câu lệnh FOR phải thuộc kiểu đoạn con.

Error 113: Error in statement = Lỗi câu lệnh: Ký tự tại vị trí con trỏ không thể dùng để bắt đầu câu lệnh.

Error 121: Invalid qualifier = Lỗi xảy ra khi thực hiện một trong các việc sau: Chỉ số một biến không phải là biến mảng; Chỉ định trường trong một biến không phải là bản ghi; Trỏ một biến không phải là biến con trỏ

B,Lỗi khi dịch (Runtime Error):

Error 002: File not found = Không tìm thấy file (sai đường dẫn, tên file).

Error 102: File not assigned = Chưa gán đường dẫn cho biến file.

Error 103: File not open = Chưa mở file. (Thực hiện thao tác vào/ra file trước khi thực hiện lệnh reset/rewrite hoặc sau khi thực hiện lệnh close)

Error 106: Invalid numberic format = Lỗi xảy ra khi giá trị số đọc từ tệp văn bản không phù hợp với định dạng của kiểu số.

Error 200: Division by zero = Lỗi chia cho 0 (không)

Error 202: Stack overflow Error = Lỗi tràn Stack (ngăn xếp). Thường xảy ra khi dùng đệ quy.

Error 205: Floating point overflow = Tính toán vượt quá giới hạn của kiểu dữ liệu kiểu thực.

Error 207: Invalid floating point operation = Phép toán trên dấu phẩy động không thực hiện được (vô hiệu).

Lỗi xảy ra khi: Giá trị một số thực không thể chuyển đổi về kiểu nguyên do vượt quá giới hạn Longint khi sử dụng lệnh Trunc hoặc Round; Tham số truyền cho hàm Sqrt là số âm; Tham số truyền cho hàm Ln nhỏ hơn hoặc bằng không; Lỗi tràn ngăn xếp trong hệ 8087.

cac loi thuong gap trong pascalĐọc truyện này MIỄN PHÍ!