letuong Đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng

4K 4 1

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1957 - 1975) thắng lợi là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố cơ bản tạo ra và nhân lên sức mạnh tồng hợp to lớn của dân tộc Việt Nam, trong đó đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra và chỉ đạo thực hiện có tính quyết định. Báo chính trị của Ban chấp hành T.Ư Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IV chỉ rõ: "Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta".

Trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân; kiên định lập trường cách mạng; trên cơ sở đánh giá bản chất, âm mưu và hành động của kẻ thù; đánh giá lực lượng so sánh đôi bên với quan điểm cách mạng và khoa học; bám sát diễn biến thực tế của tình hình chiến trường trong nước, trong khu vực và trên thế giới vững tin vào lòng yêu nước và sức mạnh to lớn của nhân dân Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã đề ra đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp giải phóng Miền Nam bảo vệ Miền Bắc thống nhất Tổ quốc. Đường lối ấy của Đảng không ngừng được bổ sung, ngày càng hoàn thiện, là nhân tố quyết định sự phát triển của cuộc kháng chiến, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù xâm lược.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc, kết hợp chặt chẽ và nhịp nhàng trong mối tương quan biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến lược đó với nhau nhằm tạo ra và nhân lên sức mạnh tổng hợp to lớn của cả nước đánh giặc. Đây là cốt lõi của đường lối chính trị của Đảng ta, đồng thời cũng là nét đặc thù nổi bật của cách mạng Việt Nam từ tháng 7 năm 1975 đến tháng 5 năm 1975. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn kiên định và vận dụng sáng tạo đường lối dương cao ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên Miền Bắc là sức mạng hiện thực đảm bảo cho Miền Bắc có đủ điều kiện cùng một lúc vừa chi viện toàn diện, liên tục ngày càng tăng cường sức người, sức của cho cách mạng Miền Nam, vừa giữ vững sản xuất, đương đầu, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ - một bộ phận quan trọng của nỗ lực quân sự Mỹ trong cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam nhưng sức mạnh của Miền Bắc còn từ ý chí giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đó là sức mạnh của độc lập dân tộc, của tình cảm Bắc - Nam một nhà. Sức mạnh của Miền Nam trước hết là sức mạnh của chủ nghĩa xã hội.

Đồng bào, chiến sỹ Miền Nam chiến đấu không chỉ để giải phóng Miền Nam mà còn để bảo vệ Miền Bắc, thống nhất nước nhà, chính vì vậy Đảng ta chỉ rõ: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và đấu tranh chống ách thống trị thực dân kiểu Mỹ ở Miền Nam là hai nhiệm vụ thuộc hai chiến lược cách mạng khác nhau ở mỗi miền nhưng lại gắn bó chặt chẽ, ảnh hưởng lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển trong một thể thống nhất nhằm giải quyết mâu thuẫn bao trùm là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và kẻ thù xâm lược cùng chính quyền và quân đội tay sai của chúng. Trong mối quan hệ biện chứng đó, giữa nhiệm vụ chiến lược ở mỗi miền, Đảng ta chỉ rõ: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc gắn bó chặt chẽ với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam và giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước; đối với cuộc chiến tranh thống nhất nước nhà; cách mạng Miền Nam có vị trí rất quan trọng, có tác dụng quyết định trực tiếp tới sự nghiệp giải phóng Miền Nam.

letuong Đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của ĐảngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!