co che de ngoi chom_cham chau trai truoc

276 0 0

1. Tên bài: CƠ CHẾ ĐẺ

CƠ CHẾ ĐẺ NGÔI CHỎM KIỂU THẾ CHẨM CHẬU - TRÁI TRƯỚC

2. Bài giảng: lý thuyết

3. Thời gian giảng: 02 tiết

4. Địa điểm giảng bài: giảng đường

5. Mục tiêu học tập: sau khi học bài này, sinh viên phải:

1. Trình bày được định nghĩa ngôi, mốc ngôi chỏm, đường kính lọt của ngôi chỏm và các đường kính

của khung chậu bình thường.

2. Nêu được đủ 3 giai đoạn đẻ 3 cực: cực đầu, giữa và dưới (mông); mỗi giai đoạn lại qua 4 thì:  lọt,

xuống, quay, sổ.

3. Trình bày được tỷ lệ kiểu thế chẩm chậu trái trước, các yếu tố thuận lợi gây nên ngôi chỏm kiểu thế

chẩm chậu trái trước.

4. Cơ chế đẻ đầu trong ngôi chỏm, chẩm chậu trái trước (CCTT).

5. Nêu được cơ chế đẻ vai.

6. Đẻ mông.

7. Biết cách chẩn đoán và theo dõi xử trí khi gặp ngôi chỏm kiểu thế CCTT.

6. Nội dung chính:

- Định nghĩa:  ngôi thai là phần thai nhi trình diện trước eo trên của khung chậu người mẹ.

- Mốc trong ngôi chỏm là xương chẩm (thóp sau). Đường kính lọt của ngôi là Hạ chẩm - thóp trước

9,5 cm.

- Khung chậu mẹ là 01 hình ống gồm có 3 eo:  eo trên, eo giữa và eo dưới.

- Eo trên có một đường kính quan trọng nhất là đường kính trước sau (nhô - hậu vệ), bình thường nhô

- hậu vệ  10,5 cm.

- Thai nhi đi qua khung chậu mẹ từ eo trên qua eo giữa tới eo dưới ra ngoài trong cuộc đẻ theo một cơ

chế nhất định gọi là cơ chế đẻ.

- Đẻ ngôi chỏm phải qua 3 giai đoạn: đẻ đầu, đẻ thân và đẻ mông.

- Mỗi giai đoạn lại gồm có 4 thì: lọt, xuống, quay, sổ.

- Ngôi chỏm kiểu thế CCTT là kiểu thế hay gặp nhất và thuận lợi nhất cho một cuộc chuyển dạ đẻ.

- Kiểu thế CCTT gặp trong 65% của các cuộc đẻ ngôi chỏm, mà ngôi chỏm lại chiếm 95% các cuộc

đẻ tự nhiên.

- Ngôi chỏm, kiểu thế CCTT gặp ở các bà mẹ có khung chậu bình thường, thành bụng còn chắc (đẻ

ít), bộ phận sinh dục không có dị dạng, còn thai nhi, ối, rau cũng bình thường.

- Đẻ ngôi chỏm kiểu thế CCTT cũng qua 3 giai đoạn:  đẻ đầu, đẻ vai và đẻ mông và cũng gồm có 4

thì:  lọt, xuống, quay, sổ cho từng giai đoạn.

- Đẻ đầu:  gồm 4 thì.

+ Lọt:

. Chuẩn bị lọt:  cúi tốt, chồng khớp, tạo bướu thanh huyết.