Câu 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin? ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác- Lênin?

48.1K 12 11

Câu 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin? ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác- Lênin?

-Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học do C.Mác,Ph Awnghen sáng lập và Lênin kế thừa và phát triển. Là thế giới quan,phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng,là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản,giải phóng nhân dân lđộng khỏi chế độ áp bức bóc lột và tiến tới giải phóng toàn thể nhân loại.CN Mác- Lênin có giá trị khoa học và thực tiễn.Đây là học thuyết đã tiến đến 1 giai cấp giải phóng toàn thể nhân loại.

- Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác: CN Mác là 1 học thuyết rộng lớn về mọi lĩnh vực nhưng khi xem xét nó với tư cách là khoa học về sự nghiệp giải phóng gc vô sản,nd lao động tiến tới giải phóng toàn thể nhân loại thì CN Mác bao gồm 3 bộ phận: + Triết học Mác -Lênin ,kinh tế chính trị và CN xá hội khoa học.

+ Triết học Mác là hệ thống những tri thức lý luận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy và vị trí của con người trong thế giới đó.

+ Kinh tế chính trị nghiên cứu những quy luật k tế của XH loài người, đặc biệt là những q luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của p thức sx TBCN và sự ra đời, phát triển của p thức sx mới, p thức sx cộng sản CN.

+ CNXH-KH: Đây là bộ phận thứ 3 cấu thành CN Mác, là kết quả tất yếu lịch sử của sự vận dụng thế giới quan, p pháp luận triết học và k tế c trị Mác vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những q luật khách quan của quá trình cách mạng XHCN. Bước chuyển biến lịch sử từ CNTB sang CNXH và tiến tới CN cộng sản.

- Như vậy 3 bộ phận cấu thành CN Mác- Leenin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng đều năm trong hệ thống lý luận khoa học giải phóng gia cấp vô sản, nhân dân lao động và tiến tới giải phóng toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột và bất công

Câu 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin? ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác- Lênin?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!