13 cau de cuong triet

5.9K 5 2

1. Trình bày định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa của phương pháp luận này.

2. Trình bày nguồn gốc ( tự nhiên và xã hội) của ý thức, bản chất của ý thức.

3 Trình bày nguyên lý mối liên hệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng, ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này.

4. Trình bày nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

5. Trình bày nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. 6. Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

7. Thế nào là lực lượng sản xuất, quan hệ sản sản xuất? Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. Đảng ta vận dụng quy luật này trong quá trình đổi mới đất nước ntn?

8. Thế nào là cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay ntn?

9. Hãy trình bày định nghĩa giai cấp của Lenin, các đặc trưng của giai cấp. tại sao nói đấu tranh giai cấp là 1 động lực thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển.. thực chất của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta ntn?

10.Trình bày nguồn gốc, bản chất, đặc trưng , chức năng của nhà nước. Liên hệ với nhà nước XHCN.

11. Trình bày quan điểm CN mac-Lenin về bản chất con người.

12. Trình bày mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ. vai trò của quần chúng nhân dân trong sự phát triển lịch sử.

12.2.Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự phát triển lịch sử

1. Trình bày định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa của phương pháp luận này.

a. Định nghĩa vật chất của Lê Nin

"Vật chất là một phạm trù TH dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác".

Phân tích định nghĩa :Vật chất là 1 phạm trù TH, thì nó khác với vật chất trong KHTN và trong đời sống hàng ngày:

Vật chất trong KHTN, trong đời sống hàng ngày là các dạng vật chất cụ thể, tồn tại hữu hình, hữu hạn; có sinh ra có mất đi, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Chúng bao gồm vật chất dưới dạng hạt, trường, trong TN, XH, dưới dạng vĩ mô, vi mô rất phong phú đa dạng.

Vật chất với tính cách là 1 phạm trù TH tức là vật chất đã được khái quát từ tất cả các sinh vật cụ thể. Do đó, nó tồn tại vô cùng vô tận, không có khởi đầu, không có kết thúc, không được sinh ra, không bị mất đi; đây là phạm trù rộng nhất, vì thế không thể quy nó vào các vật cụ thể để hiểu nó.

Vật chất là "thực tại khách quan", "tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". Nghĩa là vật chất là tất cả những gì tồn tại thực, tồn tại khách quan ở bên ngoài, độc lập với cảm giác, ý thức con người, không lệ thuộc vào cảm giác, ý thức. Đây là thuộc tính quan trọng nhất của vật chất, là tiêu chuẩn để phân biệt cái gì là vật chất, cái gì không là vật chất. Điều đó khẳng định vật chất có trước, cảm giác ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc khách quan của cảm giác, của ý thức.

13 cau de cuong trietĐọc truyện này MIỄN PHÍ!