bai giang ve da dang sinh hoc

3.9K 4 8

Danh sách các chữ viết tắt

Kí hiệu viết tắt Giải thích

Ôtc Ô tiêu chuẩn

ĐDSH Đa dạng sinh học

ĐVCXS Động vật có xương sống

ĐVKXS Động vật không xương sống

BGCS Ban thư kỹ bảo tồn các vườn thực vật/ Botanical Gardens Conservation Secretariat

BTTN Bảo tồn thiên nhiên

CGIAR Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế/ Consultative Group on International Agricultural Research

CITES Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng/ Convention on International Trade in Endangered Srecies

FAO Tổ chức nông lương thế giới/Food and Agriculture Organization

GDP Tổng thu nhập quốc dân/ Gross Domestic Product

GEF Quỹ môi trường toàn cầu/ Global Environment Facility

HST Hệ sinh thái

ICBP Tổ chức bảo vệ chim quốc tế/ The International Council for Bird Protection

IUCN Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên Quốc tế/ The World Conservation Union

KBT Khu bảo tồn

KHHĐĐDS/BAP Kế hoạch hành động đa dạng sinh học/ Biodiversity Activity Plan

MAB Chương trình con người và sinh quyển (của UNESCO)/ Man and the

Biosphere Program

NXB Nhà xuất bản

PCD Phát triển chương trình có sự tham gia/ Participatory Curriculum

Development

SFSP Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội/ Social Forestry Support Programme

SU Đơn vị hỗ trợ của SFSP tại Hà Nội/ Support Unit

UNCED Hội nghị Liên hiệp quốc về môi trường và phát triển/ Conference on

Environment and Development.

UNDP Chương trình phát triển Liên hiệp quốc/ United Nations Development

Programme

UNEP Chương trình môi trường Liên hiệp quốc/ United Nations Enviromental

Programme

UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc/ United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization

VQG Vườn Quốc gia

WB Ngân hàng thế giới/ World Bank

WRI Viện tài nguyên thế giới/ World Resources Institule

WWF Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên/ World Wide Fund for Nature

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

1. Khái niệm đa dạng sinh học.

Thuật ngữ ĐDSH (biological diversity/biodiversity) được dùng lần đầu tiên vào năm 1988 (Wilson, 1988) và sau khi Công ước ĐDSH được ký kết (Công ước này đã được 157 Chính phủ ký kết ở Hội nghị Thượng đỉnh Rio de Janeiro vào ngày 05/06/1992, có hiệu lực vào ngày 29/12/1993), đã được dùng phổ biến.