5/8/13

1.5K 1 1

CÂU 2:

* Khái niệm cán bộ công chức cơ sở ( cấp xã):

Theo nghĩa rộng: Là những người làm việc cho chính quyền cơ sở đến những người tham gia các hoạt động mang tính thường xuyên và không thường xuyên như dân số, phụ nữ, làm việc ở các tổ chức chính trị, chính trị xã hội. Phụ cấp của họ lấy từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ NSNN.

Theo nghĩa hẹp: là thuật ngữ chỉ những người làm việc cho các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp cơ sở. Quy định không quá 25 người cho một cấp cơ sở bao gồm: cán bộ chuyên trách cấp xã, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã là khâu rất quan trọng, quyết định chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ.

I. Lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã

1. Một số nguyên tắc cơ bản của lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức:

a. Nguyên tắc đảm bảo đúng tiêu chuẩn cán bộ, công chức được bố trí sử dụng:

Những tiêu chuẩn chung gồm có

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân

- Cần kiệm liêm chính chí công vô tư.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, đường lối chính sách quan điểm của Đảng…

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Gương mẫu về đạo đức lối sống.

- Có kiến thức khoa học lãnh đạo và quản lý.

b. Nguyên tắc khách quan công bằng: đòi hỏi việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ công chức cơ sở phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của công viêc, căn cứ vào hệ thống văn bản của NN hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành.

c. Nguyên tắc tập trung dân chủ:

Tập trung: Cấp trên có quyền hạn và trách nhiệm tham gia vào lựa chọn, phê chuẩn, bổ nhiệm, quản lý điều cộng CBCC trong phạm vi thẩm quyền.

Dân chủ: Tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá CBCC của nhiều người, nhiều bộ phận ; tổ chức tiến hành bầu cử, lấy ý kiến.

d. Nguyên tắc tương xứng với yêu cầu công việc: đảm bảo phải xem xét phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của CBCC đáp ứng được yêu cầu công việc.

e. Nguyên tắc đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các nhóm CBCC: đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa người già – trẻ, giữa người tại địa phương hay nơi khác tới…

Có vai trò lớn trong việc phát huy sức mạnh tập thể.

f. Nguyên tắc đảm bảo việc lựa chọn, bố trí, sử dụng CBCC phải dựa trên quy hoạch CBCC:

Đòi hỏi các coq quan, tổ chức phải xây dựng các chính sách và biện pháp để tạo nguồn CBCC, đảm bảo tính chủ động ổn định trong họat động cơ quan tổ chức và công tác cán bộ.

5/8/13Read this story for FREE!