Knockin'

4.2K 322 46

Apollo: Knock Knock
Percy: Who's there
Apollo: Apollo
Percy: GET OUT!

Percy Jackson Jokes 2Read this story for FREE!