Khái niệm quy phạm Pháp luật

24K 6 2

Khái niệm quy phạm Pháp luật? Các bộ phận của cấu thành quy phạm Pháp luật? Cho ví dụ để làm rõ?

-Quy phạm pháp luật (QPPL) là những quy tắc, chuẩn mực chung mang tính bắt buộc phải thi hành đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

          --Đặc Điểm của quy phạm pháp luật:
                     -QPPL là 1 QPXH , quy phậm pháp luật có tất cả các đặc trưng của quy phạm xã hội nói chung,

-       mỗi QPPL dặt ra nhằm tác động m diều chỉnh 1 loại quan hệ XH nhất định,

-       nó không quy định trc những chủ thể cụ thể phải áp dụng, không hạn chế số lần áp dụng, mà hoạt động thường xuyên liên tục, lặp đi lặp lại vào bất cứ lúc nào khi trong thực tiễn xuất hiện những sự kiện phù hợp mà quy phạm đã dự liệu trc

-         -mặt khác quy phạm pháp luật còn có những đặc điểm riêng phân biệt với quy phạm XH đó chính là: những đặc điểm của pháp luật mà trên đó đã phân tích, đó là tính giai cấp, tính XH, tính quy phạm, và tính nhà nước của nó.
một quan hệ XH đc PL điều chỉnh bắt đầu từ khi nhà nước đưa ra các quy phạm PL lấy nó làm đối tượng tác động khi đó quan hệ XH trở thành quan hệ PL, không có QPPL thì sẽ không có sự điều chỉnh bằng PL. việc nhà nước đặt ra QPPL đc coi là điều khiẻn cac hết để điều chỉnh các quan hệ XH.

-Cấu tạo của 1 QPPL nếu đầy đủ sẽ gồm 3 phần: Giả định, quy địnhchế tài. Tuy nhiên, thường thì chỉ có 2 trong 3 bộ phận trên trong 1 QPPL, trong đó phần quy định là bộ phận bắt buộc.

         - Phần giả định: đây là bộ phận của QPPL quy định địa điểm, thời gian, chủ thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu hoàn cảnh, tình huống đó xảy ra thì các chủ thể phải hành động theo quy tắc xử sự mà quy phạm đặt ra. Đây là phần nêu lên trường hợp sẽ áp dụng QPPL đó.

          - Phần quy định: là bộ phận trung tâm của QPPL, nêu lên quy tắc xử sự mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đã đặt ra. Đây là phần bắt buộc phải có trong QPPL.

          - Phần chế tài: là bộ phận của QPPL chỉ ra những biện pháp tác động mà Nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy tắc xử sự đã được nêu trong phần quy định của QPPL. Đây là phương tiện đảm bảo thực hiện phần quy định của QPPL.

Vd: công dân ko dc tham gia buôn bán-tàng chữ-vận chuyển trái phép chất ma túy.nếu vi phạm từ 100gram trở lên sẽ bị tử hình..

Khái niệm quy phạm Pháp luậtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!