Ke toan MY

914 2 0

- Các tài khoản phản ánh tài sản (Tài sản có- Assets Accounts):

+ Tiền mặt (Cash): bao gồm tiền, séc và các phiếu lĩnh tiền

+ Thương phiếu phải thu (Note Receivable): 

+ Các khoản phải thu (Accounts Receivable): Theo dõi các khoản phải thu khách hàng khi doanh nghiệp bán hàng theo phương thức cho khách hàng trả chậm.

+ Bảo hiểm trả trước (Prepaid Insurance): Chẳng hạn bảo hiểm hoả hoạn, bảo hiểm phương tiện vận tải...

+ Vật dụng văn phòng (Office supplies): 

+ Vật dụng đóng gói (Store supplies):

+ Thiết bị (Equipment)

+ Nhà xưởng (Buildings)

+ Đất đai (Land)

- Các tài khoản công nợ phải trả (Tài sản nợ - Liability Accounts)

+ Thương phiếu phải trả (Note Payable)

+ Các khoản phải trả (Accounts Payable)

+ Doanh thu nhận trước (Unearned Revenue)

+ Phải trả công nhân viên (Employee Payable)

+ Thuế phải nộp (Tax Payable)

+ Tiền lãi phải trả (Interest Payable)

- Các tài khoản vốn chủ sở hữu (Owner's Equity Accounts)

+ Tài khoản vốn góp (Capital Accounts)

+ Tài khoản rút vốn (Withdrawals Accounts)

+ Tài khoản doanh thu (Revenue Accounts)

+ Tài khoản chi phí (Expense Accounts)

I. KT HANG TON KHO

1. Khái niệm và phân loại HTK

- HTK là toàn bộ số hàng mà doanh nghiệp đang nắm giữ với mục đích kinh doanh thương mại hoặc dự trữ cho việc sản xuất sản phẩm hay thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

- Đối với doanh nghiệp thương mại, HTK bao gồm hàng hoá tồn kho (Machandise Inventory), hàng đang đi đường (Goods in transit) hoặc hàng gửi bán (Goods on consignment).

- Đối với doanh nghiệp sản xuất, HTK bao gồm: nguyên vật liệu (Raw materials), sản phẩm đang chế tạo (Work in process) và thành phẩm (Finished products).

2. Các phương pháp hạch toán HTK

a. Phương pháp Kê khai thường xuyên (Perpetual Inventory System)

b. Phương pháp Kiểm kê định kỳ (Periodic Inventory System)

3. Tính giá HTK

a. Tính giá HTK tăng

- NVL mua chuẩn bị cho sản xuất

- Hàng hoá mua về để bán

Ke toan MYRead this story for FREE!