For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

phân tích chủ trương đẩy mạnh CNH-HDH

2.9K 3 0

phân tích chủ trương đẩy mạnh CNH-HDH gắn với phát triển kinh tế trí thức do đaị hội X xác định ? ý nghĩa thực tiễn ?(5d)
Mục tiêu cơ bản & lâu dài của CNH, HĐH là cải biến nước ta thành nước CN có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, mức sống vật chất & tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc dẫn đến “dân giàu nước mạnh, xa hội công bằng, dân chủ văn minh”. Đại hội X của Đảng đã xá định mục tiêu của CNH, HĐH đó là đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước tar a khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
• Quan điểm CNH, HĐH: có quan điểm 
- CNH gắn với HĐH & CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ( nền kinh tế sản xuất & sản sinh chất xám tri thức là kinh tế thị trường).
- CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa & hội nhập kinh tế quốc tế.
- Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh & bền vững.
- Coi phát triển khoa học & công nghệ là nền tảng là động lực của CNH, HĐH.
- Phát triển nhanh bền vững & hiệu quả tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ & công bằng xã hội bảo về môi trường tự nhiên bảo tồn đâ dạng sinh học.
• Nội dung
- Đại hội X khẳng định : chúng ta cần tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra & tiềm năng lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN gắn với phát triển kinh tế tri thức phải coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế & CNH,HĐH.
- Phát triển mạnh các nghành & sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao & dựa nhiều vào tri thức mới nhất của nhân loại.
- Coi trọng cả số lượng & chất lượng tăng trưởng kinh tế ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kính tế & cả đất nước.
- Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, hợp lý theo ngành, lĩnh vực & lãnh thổ.
- Giảm chi phí trung gian nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực nhất là những ngành lĩnh vực có sức cạnh trah cao.
• Định hướng : đẩy mạnh CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Một là, về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đây là vấn đề lớn của quá trình CNH đối với tất cả các nước tiến hành CNH trên thế giới. trong những năm tới sẽ chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp & kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao gắn với công nghiệp chế biến & thị trường. Tăng nhanh tỷ trọng giá trij sản phẩm & lao động các ngành công nghiệp & dịch vụ.
- Hai là, về quy hoạch phát triển nông thôn: khẩn trương xây dựng các quy hoạch nông thôn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Ba là, về giải quyết lao động, việc làm ở nông thôn chứ trọng dậy nghè, giải quyêt việc làm cho nông dân.
- Bón là, đổi mới cơ bản cơ chế quản lý khoa học & công nghệ, đặc biệt là cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù sang tạo & khả năng rủi ra của hoạt động khoa học & công nghệ

+ ý nghĩa thực tiễn

- cơ sở vật chất kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể,khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế được nâng cao.

- cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đã đạt được những kết quả quan trọng: tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng, tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm.

Cơ cấu kinh tế vùng đã có sự điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế so sánh của từng vùng

Cơ cấu lao động có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

●       những thành tựu của công nghiệp hóa hiện đại hóa đã góp phần quan trọng đưa    nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao,bình quân năm 2000 đến 2005 đạt trên 7,51%,các năm 2006-2007 đạt 8%/năm. Điều đó gops phần quan trọng vào công tác      xóa đói giảm nghèo.phấn đấu sớm đưa nước ta ra                khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

phân tích chủ trương đẩy mạnh CNH-HDHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!