GIAO AN-GDCD LƠP 10

5.3K 0 0

MäC LäC

Ph§n thé nh¥t

CÔNG DÂN VÚI VIÆC HÌNH THÀNH TH¾ GIÚI QUAN, PH¯ NG PHÁP LU¬N KHOA HÌC

Trang

Bài 1 - Th¿ giÛi quan duy v­t và ph°¡ng pháp lu­n biÇn chéng 2

Bài 2 - Th¿ giÛi v­t ch¥t tÓn t¡i khách quan 9

Bài 3 - Sñ v­n Ùng và phát triÃn cça th¿ giÛi v­t ch¥t 15

Bài 4 - NguÓn gÑc v­n Ùng. phát triÃn cça sñ v­t và hiÇn t°ãng 19

Bài 5 - Cách théc v­n Ùng, phát triÃn cça sñ v­t và hiÇn t°ãng 25

Bài 6 - Khuynh h°Ûng phát triÃn cça sñ v­t và hiÇn t°ãng 28

Bài 7 - Thñc tiÅn và vai trò cça thñc tiÅn Ñi vÛi nh­n théc

Bài 8 - TÓn t¡i xã hÙi và ý théc xã hÙi

Bài 9 - Con ng°Ýi là chç thà cça lËch sí, là måc tiêu phát triÃn cça xã hÙi

Ph§n thé hai

CÔNG DÂN VÚI O èC

Bài 10 - Quan niÇm vÁ ¡o éc

Bài 11 - MÙt sÑ ph¡m trù c¡ b£n cça ¡o éc

Bài 12 - Công dân vÛi tình yêu, hôn nhân và gia ình

Bài 13 - Công dân vÛi cÙng Óng

Bài 14 - Công dân vÛi sñ nghiÇp xây dñng và b£o vÇ TÕ quÑc

Bài 15 - Công dân vÛi nhïng v¥n Á toàn c§u

Bài 16 - Tñ hoàn thiÇn b£n thân

PH¦N THè NH¤T

CÔNG DÂN VÚI VIÆC HÌNH THÀNH TH¾ GIÚI QUAN, PH¯ NG PHÁP LU¬N KHOA HÌC

Nm hÍc: 2006 - 2007 BÀI 1

HÍc kó: I TH¾ GIÚI QUAN DUY V¬T VÀ Tu§n thé: 1 PH¯ NG PHÁP LU¬N BIÆN CHèNG

(2 Ti¿t)

I. MäC TIÊU BÀI HÌC

HÍc xong bài này, hÍc sinh c§n ph£i ¡t °ãc:

VÁ ki¿n théc

- Nh­n bi¿t °ãc chéc nng TGQ, PPL cça tri¿t hÍc.

- Nh­n bi¿t °ãc nÙi dung c¡ b£n cça chç ngh)a duy v­t và chç ngh)a duy tâm, PPL

biÇn chéng.

- Nêu °ãc CN duy v­t biÇn chéng là sñ thÑng nh¥t hïu c¡ giïa CN duy duy v­t và PPL biÇn chéng

VÁ k) nng

- V­n dång ki¿n théc cça bài hÍc à xem xét, lí gi£i mÙt sÑ sñ v­t, hiÇn t°ãng, quá trình thông th°Ýng trong hÍc t­p và cuÙc sÑng.

3. VÁ thái Ù

- Có ý théc trau dÓi TGQ duy v­t và PPL biÇn chéng

II. KI¾N THèC C B¢N, TRÌNG TÂM

GIAO AN-GDCD LƠP 10Đọc truyện này MIỄN PHÍ!