Câu 11: - Khái niệm, nguyên tắc và nội dung của Bộ luật Lao động năm 1994 được sửa đổi, bổ sụng năm

Bắt đầu từ đầu

c. Quyền và nghĩa vụ của người SDLĐ:

 Người SDLĐ có các quyền sau:

- Người SDLĐ có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh

- Có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động

- Người SDLĐ có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động tập thể ngành.

 Người SDLĐ có các nghĩa vụ:

- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và những thoả thuận khác với người lao động

- Người SDLĐ có trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Người SDLĐ phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đối sử đúng đắn với người lao động

- Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng bức người lao động dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Hợp đồng lao động:

 Khái niệm: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người LĐ và người SDLĐ về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Điều 26 BLLĐ)

 Hình thức của hợp đồng lao động:

- Có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng

- Hợp đồng lao động bằng miệng phải tuân thủ các quy định của luật lao động và chỉ áp dụng đối với một số loại hợp đồng nhất định như những công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng hoặc hợp đồng lao động giúp việc gia đình.

 Phân loại hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động được phân loại theo thời hạn. Theo đó có 3 loại hợp đồng lao động:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 1 năm

 Nội dung hợp đồng lao động:

Nội dung hợp đồng lao động do các bên thỏa thuận, cơ bản có những nội dung sau:

- Công việc phải làm

- Thời gian lam việc

- Thời gian nghỉ ngơi

- Tiền lương

- Địa điểm làm việc

- Thời hạn hợp đồng

- Điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Bảo hiểm xã hội đối với người lao động

 Ký kết hợp đồng lao động:

- Hợp đồng lao động được ký kết trực tiếp giữa người LĐ với người SDLĐ

- Hợp đồng lao động cũng có thể được ký kết giữa người SDLĐ với người được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động

Câu 11: - Khái niệm, nguyên tắc và nội dung của Bộ luật Lao động năm 1994 được sửa đổi, bổ sụng nămĐọc truyện này MIỄN PHÍ!