XHHdaicuong

16.7K 11 5

ôn thi Xã Hội Học Đ?I CUONG

Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác?

Câu 2: Cơ cấu xã hội học là gì? Các cấp độ nghiên cứu của cơ cấu xã hội học?

Câu 3. Phân tích các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của XHH. Nhiệm vụ của XHH ở VN hiện nay?

Câu 4: Phân tích những điều kiện, tiền đề ra đời của xã hội học? ý nghĩa sự ra đời của XHH.

Câu 5: Nêu những đóng góp của Auguste Comte (1789 - 1857) đối với sự ra đời và phát triẻn của XH.

Câu 6: Nêu những đóng góp của Karl Marx (1818 - 1883) đối với sự ra đời và phát triển cảu XHH nói chung và XHH Mác xít nói riêng.

Câu 7: Nêu những đóng góp của E.Durkheim (1858 - 1817) đối với sự phát triển của XHH.

Câu 8: Nêu những đóng góp của Herbert Spencer (1820 - 1903) đối với sự phát triển của XHH.

Câu 9: Nêu những đóng góp của Max Weber (1864-1920) đối với sự phát triển của XHH.

Câu 10: Trình bày nội dung các bước tiến hành một cuộc điều tra XHH?

Câu 11. Thế nào là phương pháp quan sát trong XHH?

Câu 12. PP phân tích tài liệu trong XHH là gì? Nêu những ưu điểm và nhược điểm của PP này?

Câu 13. PP phỏng vấn XHH là gì? nêu các loại phỏng vấn chủ yếu? Những ưu điểm, nhược điểm của PP phỏng vấn?

Câu 14. Nghiên cứu chọn mẫu là gì? Tại sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu XHH? Nêu một số cách chọn mẫu?

Câu 15. Trình bày kỹ thuật lập bảng câu hỏi trong nghiên cứu XHH?

Câu 16: Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội?

Câu 17: Trình bày khái niệm quyền lực, nguồn gốc của quyền lực và các đặc trưng của quyền lực trong xã hội .

Câu 18: Thế nào là thiết chế xh? Nêu những đặc trưng cơ bản, chức năng và một só loại thiết chế xã hội cơ bản.

Câu 19: Thế nào là cơ cấu xh. Nêu các cơ cấu xã hội cơ bản:

Câu 20. Nêu cấu trúc của hành động XH và phân loại hành động?

Câu 21. Thế nào là quan hệ XH? Các loại hình quan hệ XH?

Câu 22: Tổ chức xã hội là gì? Các dấu hiệu cơ bản của tổ chức xã hội? Phân loại tổ chức xã hội?

Câu 23. Trình bày khái niệm quyền lực, nguồn gốc của quyền lực và các hình thức của QL trong XH?

Câu 24. Thế nào là thiết chê XH? Nêu những đặc trưng cơ bản, chức năng và một số loại thiết chế XH cơ bản?

Câu 25. Thế nào là cơ cấu XH? Nêu các cơ cấu XH cơ bản?

Câu 26. Thế nào là bất bình đẳng XH? Nguồn gốc của BBĐ XH?

Câu 27. Trình bày khái niệm phân tầng XH? Nguồn gốc của phân tầng Xh?

Câu 28. Thế nào là giai cấp XH? Nêu các quan niệm khác nhau về GCXH?

XHHdaicuongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!