Cau tao va hoat dong cua dong co KDB 3 pha

5.5K 2 0

Cau tao va hoat dong cua dong co KDB 3 pha

C¥u t¡o:

1. Stato (ph§n t)nh):

a. Lõi thép:

GÓm nhiÁu lá thép k) thu­t iÇn ghép l¡i, m·t trong có rãnh à ·t dây qu¥n

b. Dây qu¥n:

Là dây Óng °ãc phç s¡n cách iÇn, có 3 cuÙn dây là: AX, BY, CZ

2. Roto (ph§n quay):

II. C¥u t¡o:

a. Lõi thép: là các lá thép KT ghép l¡i, m·t ngoài s» rãnh, ß giïa có l× Ã l¯p tråc

Roto dây qu¥n

Roto lÓng sóc

b. Dây qu¥n: có 2 lo¡i:

III. Nguyên lý làm viÇc:

T¡i sao Ùng c¡ l¡i quay °ãc khi nÑi vÛi nguÓn iÇn?

Të tr°Ýng quay là gì và vì sao l¡i làm Ùng c¡ quay °ãc?

Chúng ta cùng i tìm lÝi gi£i nhé qua thí nghiÇm sau

- Khi nam châm të tr°Ýng cça nam châm quay theo, các °Ýng séc të bi¿n thiên qua khung(quay dây.

- Sñ bi¿n thiên này sinh ra dòng iÇn c£m éng trong khung dây ABCD

- Lñc t°¡ng tác iÇn të giïa të tr°Ýng quay cça nam châm vÛi dòng iÇn trong khung dây t¡o ra mô men làm quay khung dây.

Khung dây ABCD chính là Roto trong Ùng c¡

TÑc Ù quay cça të tr°Ýng °ãc tính b±ng công théc:

f : T§n sÑ dòng iÇn.

Vd

f

Þ|~ñéÞéÜéØh×gZU jÞðh×gZmH sH h×gZmH sH h×gZh×gZCJaJmH sH V~ýý~ýp : SÑ ôi cñc të cça të tr°Ýng quay

(sÑ c?p c?c)

n1: Còn °ãc gÍi là tÑc Ù Óng bÙ.

Khi t§n sÑ cça dòng iÇn f = 50Hz

SÑ ôi cñc p

TÑc Ù Óng bÙ n1 (vòng/phút)

TÑc Ù quay n cça rôto bao giÝ cing nhÏ h¡n tÑc Ù quay n1 cça të tr°Ýng.

Sñ ch­m t°¡ng Ñi cça rôto Ñi vÛi të tr°Ýng °ãc xác Ënh b±ng hÇ sÑ tr°ãt s

n: là tÑc Ù quay cça rôto.

Ñi vÛi Ùng c¡: s = 0,02 ? 0,06.

III. Nguyên lý làm viÇc:

IV. Cách ¥u dây:

¥u dây Ùng c¡ không Óng bÙ 3 pha

+ NÑi hình sao

+ NÑi hình tam giác

Ùng c¡ quay thu­n

à Õi chiÁu quay cça Ùng c¡, ta £o hai pha b¥t kì cho nhau

Cau tao va hoat dong cua dong co KDB 3 phaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!