For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Nguyen ly cau tao mai bang

2.2K 0 2

19.Nguyen ly cau tao mai bang

1. Dac diem

Mai bang la giai phap cau tao mai pho bien cho cac cong trinh, dap ung duoc cac

yeu cau kien truc linh hoat va da dang. Co the cau tao bang vat lieu go, thep, nhung

chu yeu bang betong cot thep toan khoi hoac lap ghep.

Mai bang co uu diem la do doc nho, do do chiu duoc ap luc cua gio bao it, ket cau ben

chac, kha nang chong chay cao. Mat bang cua mai co the lam san thuong, san phoi,

nhung de dap ung duoc yeu cau nay thi phan ket cau ben tren mat mai se phuc tap hon.

So voi mai doc , mai bang co nhuoc diem la do am lon, de bi tham va nong. Do do

can phai nang cao cac yeu cau ve kha nang cach nhiet, thoat nuoc, chong tham cho

mai. Mai tuong doi nang va co gia thanh cao.

2. Cac bo phan cua mai bang

Mai bang duoc cau tao voi 2 bo phan chinh gom ket cau chiu luc va lop cau tao

vat ly kien truc.

Lop ket cau chiu luc: day la bo phan chiu tat ca tai trong tinh, tai trong dong roi

truyen vao tuong hoac cot

Mat bang ket cau duoc bo tri nhu san nha co ket hop voi yeu cau cau tao thoat

nuoc, chong dot, chong tham va cach nhiet.

Ket cau chiu luc co the lam bang be tong cot thep toan khoi, lap ghep hoac ban lap ghep

Lop cau tao vat ly kien truc :( lop chong nong, lop chong tham, lop cach am lop

bao ve cua mai bang)

De mai co chuc nang cach nuoc va cach nhiet thi phai cau tao nhieu lop, moi lop

co mot nhiem vu rieng va duoc dat nam theo vi tri xac dinh theo chieu thang dung bao

gom: lop bao ve phia tren cung, lop chong tham ( cach nuoc), lop dem, lop khong khi

thong gio, lop cach nhiet, lop cach hoi .

Lop tao doc: Co tac dung tao cho dien tich mai nha co do doc can thiet. duoc dat

tren lop ket cau chiu luc, cau tao bang vua mac thap be tong xi, betong gach vo,

betong da dam. Ngoai ra no con tang cuong kha nang cach nhiet cho mai va lam

phang mat tren lop ket cau chiu luc tao dieu kien thi cong tot cho lop chong tham ben

tren no.

CAC VI TRI DAT BIET TREN MAI BANG

. Vi tri khe lun

Khe lun tach cong trinh tu mong den mai, doi voi mai bang, lop betong chong

tham phai duoc do thang go suot doc khe lun day 40, cao 100, roi xay bo gach hai

phia khe lun, tren bo gach day mu khe lun bang ton hoac tam dan betong cot thep.

Trong truong hop nha hai ben khe lun cao thap khac nhau thi lop betong chong tham

cua mai phia thap cung phai lam go cao len 100, phia tren duoc cau tao ton che suot doc

go.

. Vi tri khe co dan, ( khe nhiet )

Cac khe co dan cua mai nha duoc bo tri thich ung voi viec cau tao cac khe co dan

cua toan bo cong trinh. Voi cac bo phan nho, dai va mong thuoc mai nha nhu mai dua,

mai hat, mai hien, seno.. can bo tri khe co gian voi khoang cach 8-12m.

Ngoai viec dam bao dan no tu do, khe co dan can phai duoc chong tham, chong

dot dung quy cach.

. Mai thap va tuong vuot:

Trong truong hop nha co mot ben mai thap va mot ben co tuong vuot cao hon thi

lop betong chong tham cua mai phia thap phai lam go cao len100, Phia tren duoc cau

tao ton che suot doc go.

Nguyen ly cau tao mai bangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!