Trinh bay cau tao san betong cot thep toan khoi

10.3K 1 0

15.Trinh bay cau tao san betong cot thep toan khoi

1. Dac diem:

San betong cot thep toan khoi la loai san duoc ap dung pho bien trong xay dung

kien truc dan dung va cong nghiep.

Uu diem:

• Cau tao don gian ben chac co do lon cung.

• Kha nang chong chay tot, khong muc nat, it phai bao tri, de thoa man cac yeu

cau ve ve sinh.

• Vuot duoc khau do tuong doi lon, dien tich rong.

Nhuoc diem:

• Sua chua ,cai tien kho.

• Kha nang cach am khong cao, can co bien phap cach am cho san theo yeu cau.

• Ton van khuon va suc lao dong, thoi gian thi cong cham va chiu anh huong cua

thoi tiet.

• Tai trong ban than lon., co the che tao bang be tong nang hoac betong nhe (

nhu betong keramzit, betong xi, betong peclit.v.v..)

2. Phan loai:

1. San betong cot thep hinh thuc ban:

San betong cot thep ban ke hai canh: la loai toan khoi don gian nhat . Ban chiu

luc theo mot phuong, voi chi so chieu dai lon hon hay bang hai lan chieu rong. Nhip

cua ban san nen lay trong khoang 2000-3000mm , san co be day 60-100mm, duoc gac

sau vao tuong toi thieu #120mm. Loai san nay thich hop cho hanh lang, san nha ve

sinh hay cac phong co khau do nho.

San betong cot thep ban ke bon canh: la loai san ma ban san chiu luc theo hai

phuong, ty so chieu dai nho hon hai lan chieu rong, nhip cua ban san nen lay 4000-

5000mm san co be day khoang 80-120mm duoc gac sau vao tuong toi thieu #120mm.

Loai san nay thich hop cho san nha co mat bang gan vuong.

2. San betong cot thep hinh thuc san suon :

- San ban dam toan khoi

La loai san co suon gom cac ban va he dam tao thanh tren mat bang nhung o hinh

chu nhat voi ty so giua 2 canh >2

Hinh thuc ban dam duoc ap dung trong truong hop nhip cua san tuong doi lon, neu

dung hinh thuc ban thi thi do day cua ban se lon khong tinh te, do do phai them cac

dam de giam bot chieu dai nhip cua ban.

Voi san co ket cau theo hinh thuc ban dam se dat duoc hieu qua kinh te khi san co

nhip trung binh.Tuy nhien se ton go van khuon hon loai san thinh thuc ban. Mat duoi

cua san khong bang phang va phai lam tran treo khi co yeu cau

Theo hinh thuc chiu luc co the phan thanh 2 loai : San 1 he thong dam va San 2 he

thong dam

San mot he dam: Ap dung khi mat bang san hep. Can chon phuong chiu luc de co

nhip cua dam ngan nhat voi khoang cach giua cac dam tu 1m den 2.5m. Khi khoang

Trinh bay cau tao san betong cot thep toan khoiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!