Cac bien phap gia co nen mong

2.8K 0 0

12.Cac bien phap gia co nen mong

Tuy thuoc co cau dia chat va cac dieu kien dai chat thuy van, dat nen nhan tao

duoc gia co theo 5 phuong phap sau:

Phuong phap nen chat dat:

• Dam nen: dung cac loai dam hoac tam nang de dam chat dat o ho mong co the

trai them da soi, da dam de tang cuong kha nang chiu luc cua dat nen.Co the

dam nen hoi hoac dung nhung tam nang 2-3 tan cho roi tu do cao 1-4m, hoac

co the dung xe lu hang nang co the lam chat mot vung dat co dien tich lon, doi

voi dat cat hoac bui, nen dung cac dam rung vi nhu the se nhanh hon. Nguoc

lai voi dat set thi khong nen dung phuong phap chan dong de lam chat vi hieu qua

rat thap.

• Nen chat bang coc dat: ap dung cho truong hop dam chat dat lun uot duoi sau,

duoc thuc hien bang cach dong lo, nho do tao ra quanh lo vung nen chat, tiep

sau la dat duoc nhoi vao lo va dam chat.

• Ha muc nuoc ngam: dung bom hut nuoc tu mot he thong gieng thu nuoc hoac

tu he thong ong tieu nuoc co cau tao dac biet " ong cham kim" Dat trong pham

vi cua muc nuoc ngam se duoc nen chat lai do ap luc nen tang len mot cach

tuong doi, dong thoi dat cung se duoc chat them do ap luc cua thuy dong theo

huong di xuong.

Phuong phap thay dat: lop dat yeu se duoc boc doi di de thay bang mot lop dat

khac nhu soi, cat hat vua hoac lon. Ap dung lop dat yeu o trong pham vi khong

qua lon voi do sau nho.

Phuong phap dung hoa chat : ap dung doi voi tang dat co kha nang tam thau

nhat dinh va bang phuong phap dung cac vat lieu lien ket bom phut vao trong dat,

de nang cao kha nang chiu luc cua dat, dong thoi lam cho dat khong tham nuoc.

• Phuong phap ximang hoa , set hoa va bitum hoa : la phuong phap phut vua

ximang vao dat de gia co dat nen cat, dat cuoi soi, dat nen nut ne, dong thoi de

xay dung cac man chong tham .De tang cuong nhanh qua trinh dong ket hoa

cung cua dung dich ximang, dung thuy tinh long va clorua canxi, de tang

cuong on dinh dung betonit. Ngoai ra con dung phuong phap bom bitum nong

la bien phap phu tro de lap nhet cac khe nut lon trong da cung de ngan chan su

rua cua cac dung dich ximang va set khi toc do chay cua nuoc duoi dat lon.

• Phuong phap Silicat hoa va nhua hoa: phuong phap duoc ap dung de gia co

va tao cac man chong tham trong cac loai dat nen co cat, dat hoang tho, va dat

lun uot. Thuong dung hai dung dich la Silicat natri va clorua canxi cho loai dat co

he so tham cao, dung mot dung dich Silicat Natri cho loai dat co he so tham thap.

Phuong phap dong coc: dung coc bang go tre, thep hoac betong cot thep co khi