The Koyal Group economic crisis warning: Forsiktig råder som travel uke beginner

65 3 3

Finansmarkedene vedtatt et bredt forsiktig tone som en stor uke i form av sentralbanken møter og økonomiske data utgivelser som fikk i gang

Federal Reserve,deneuropeiskesentralbankenogBankofEnglanderplanlagtåavslørepolitiskebeslutningerdenneukenmensentungtidsplanglobalmakrodatavilkulminerepåfredagmedjuli ialle viktigeamerikanskenon-farmlønnrapporten

The markets will scrutinise the statement from the Fed’s Open Market Committee for any clues as to when the US central bank might begin scaling back, or “tapering”, its quantitative easing programme.

"I forhold tilFOMCpressemeldingen,forventerviattweakstilsetningenvilværesværtbeskjeden,hvisdeskjerheletatt,"sierSueTrinh,seniorvalutastrategiRBCCapitalMarkets.

"Altijunisetningenerfortsattrelevanti dag, ogsåledesservibørsværtfåendringerpåøkonomisk/inflasjonOutlook.ViforventerikkeendringeriQEdelenavsetningen,enten."

I mellomtidenvilKinaogsåværeifokusseneredenneukendadenoffisielleproduksjonenKjøplederesindeksforjulierutgitt.

ManufacturingPMIprodusertavHSBC/Markitoglansertforrigeukekomen11-månederslav.

KinabekymringervarogsåibevisetternyheteratBeijinghaddebeordretenpresserenderevisjonavregjeringenlåneopptak.

"DetharlengeværtbekymringerattrinneneKinatoketparårsiden for åmotvirkeeffektenavdenglobalefinanskrisenharforlattdenmedenarvavgjeld,myeavdetforkleddiskyggenbanksektorenogdelokalemyndighetene,"saSimonSmith,sjeføkonomvedFxPro.

Tags: the koyal group economic crisis warning, Forsiktigrådersomtravelukebeginner

Koyal Group : Tokyo JapanFree Stories You'll Love