Examples

107 5 0


Example No. 1: credits sa mga taong gumawa na nito~ ^^

 1: credits sa mga taong gumawa na nito~ ^^

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Example No. 2

Example No

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Example No.3

KAMSAHAMNIDA~ :)

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

KAMSAHAMNIDA~ :)

Cham's Graphic Shop [OPEN]Where stories live. Discover now