Rèn luyện kỉ năng bấm máy tính giải nhanh trắc nghiệm hóa học = may tinh

Bắt đầu từ đầu

Bấm máy tính :

5´46/100´0.8/46/2´162´100/72=

KQ=4.5

Bài tập 23 :Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)

A. 81 lít. B. 49 lít.PC. 70 lít. D. 55 lít.

Bấm máy tính :

89.1/(162+45´3)´3´63´100/67.5/1.5´100/80=

KQ=70

Bài tập 24 :Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0.12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là

A. C2H5COOH. PB. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH

Bấm máy tính :

3.6/((3.6+0.5´0.12´56+0.5´0.12´40-8.28)/18)=

KQ=60(CH3COOH)

Bài tập 25 :Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

A. 0,6 lít. B. 1,2 lít.PC. 0,8 lít. D. 1,0 lít.

Bấm máy tính :

(0.15´2+0.15´2)/3´4/1=

KQ=0.8

Bài tập 26 : Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3trong dung dịch NH3đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

PA. 7,8. B. 7,4. C. 9,2. D. 8,8.

Bấm máy tính :

(13.75´2´2–18–16)/14=

KQ=1.5 (CH3OH và C2H5OH có số mol bằng nhau)

64.8/108/(4+2)´(32+46)=

KQ=7.8

Bài tập 27 : Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO31M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+đứng trước Ag+/Ag)

A. 64,8. B. 54,0. PC. 59,4. D. 32,4.

Bấm máy tính :

(0.55–2.7/27´3)/(5.6/56)=

KQ=2.5

0.55´108=

KQ=59.4

Bài tập 28 :Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là A. 6,84 gam. B. 4,90 gam. PC. 6,80 gam. D. 8,64 gam

Bấm máy tính :

5.48+0.6´0.1´22=

KQ=6.8

Bài tập 29 :Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3đặc, sinh ra 2,24 lít NO2(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

Rèn luyện kỉ năng bấm máy tính giải nhanh trắc nghiệm hóa học = may tinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!