Rèn luyện kỉ năng bấm máy tính giải nhanh trắc nghiệm hóa học = may tinh

8.6K 10 3

Bài tập 1 : Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.

A. 10,08 gam. B. 6,59 gam. PC. 5,69 gam. D. 5,96 gam.

Bấm máy tính :

1.35+(0,01´3+0.04)´62=

KQ=5.69

Ý tưởng : khối lượng muối nitrat bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng gốc nitrat mà số mol gốc nitrat bằng (ba lần số mol NO và 1 lần số mol NO2)

Bài tập 2 :Cho m gam Na cháy hết trong oxi dư thu được m+2,8 gam sản phẩm rắn A. Hòa tan hết A trong nước dư thu được 0,56 lít O2 (đktc). Giá trị của m là :

A. 4,60 gam B. 8,05 gam PC. 5,75 gam D. 5,06 gam

Bấm máy tính :

(2.8–0,56/22.4´32)/16´2´23=

KQ=5.75

Ý tưởng : Na tác dụng với oxi dư có thể vừa tạo ra Na2O và Na2O2, chính Na2O2 (Na2O.O) khi tác dụng với nước sinh ra khí O2. Như vậy khối lượng tăng chính là khối lượng O trong Na2O và Na2O2, nếu trừ O tạo ra O2 của Na2O2 ta tính được số mol O tạo thành Na2O từ đó nhân 2 ra số mol Na và nhân tiếp cho 23 ra khối lượng Na (tức m)

Bài tập 3 :Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

PA. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.

Bấm máy tính :

(8.4/56´3–2.24/22.4)/2´16+8.4=

KQ=11.2

Ý tưởng : Bảo toàn electron , lấy số mol electron do Fe nhường ra thì O2 và HNO3 nhận vào.

Bài tập 4 :Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2và a mol Cu2S vào axit HNO3(vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là

A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. PD. 0,06

Bấm máy tính :

(0.12´3–0,12´2´2)/(2–2´2)=

KQ=0.06

Ý tưởng : Bảo toàn điện tích, vì sau phản ứng trong dung dịch có 2 cation Fe3+,Cu2+ và 1 anion là SO42– hiệu số giữa điện tích cation và anion do FeS2 tạo ra bằng hiệu số điện tích giữa cation và anion do Cu2S. Muốn "chắc chắn" có thể dùng "trị tuyệt đối" hoặc lấy "kết quả dương".

Dưới đây là 1 số đề nghị , tự giải thích hay tìm cách "bấm tốt hơn"

Bài tập 5 :Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Bấm máy tính :

((35.5´4´100)/63.96–34.5)/(2´12+3+35.5)=

KQ=3

((35.5´7´100)/63.96–34.5)/(2´12+3+35.5)=

KQ=5,66¹6

Rèn luyện kỉ năng bấm máy tính giải nhanh trắc nghiệm hóa học = may tinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!