For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 9

4.5K 1 1

PPCT Tiếng Anh LỚP 9

Cả năm học: 37 tuần, 105 tiết

Học kỳ I: 19 tuần, 54 tiết

Học kỳ II: 18 tuần, 51 tiết

Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

Mỗi bài gồm 6 phần và được dạy từ 5 đến 6 tiết.

Tiết 1: 1. Getting started

2. Listen and Read

Tiết 2: 3. Speak and Listen

Tiết 3: 4. Read

Tiết 4: 5. Write

Tiết 5: 6. Language focus

HỌC KÌ I

1 Ôn tập/ kiểm tra đầu năm (1)

2-6 - Unit 1 - A visit from a penpal (5)

7-12 - Unit 2 - Clothing (6)

13-14 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

15-19 - Unit 3 - The countryside (5)

20-25 - Unit 4 - Learning a foreign language (6)

26-27 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

28-32 - Unit 5 - The media (5)

33-36 - Ôn tập và kiểm tra học kì I (4)

HỌC KÌ II

37-41 - Unit 6 -The environment (5)

42-46 - Unit 7 - Saving energy (5)

47-48 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

49-53 - Unit 8 - Celebrations (5)

54-58 Unit 9 - Natural disasters (5)

59-60 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

61-65 - Unit 10 - Life on other planets (5)

66-70 - Ôn tập và kiểm tra học kì II (5)

Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 9Đọc truyện này MIỄN PHÍ!