Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 8

7.2K 0 0

PPCT Tiếng Anh LỚP 8

Cả năm học: 37 tuần, 105 tiết

Học kỳ I: 19 tuần, 54 tiết

Học kỳ II: 18 tuần, 51 tiết

Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

Mỗi bài gồm 7 phần và được dạy trong 5 tiết.

Tiết 1: 1. Getting started

2. Listen and Read

Tiết 2: 3. Speak

4. Listen

Tiết 3: 5. Read

Tiết 4: 6. Write

Tiết 5: 7. Language focus

HỌC KÌ I

1 - Ôn tập/kiểm tra đầu năm (1)

2-6 - Unit 1- My Friends (5)

7-11 - Unit 2- Making Arrangements (5)

12-17 - Unit 3 - At home (6)

18 - Ôn tập, củng cố (1)

19-20 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

21-25 - Unit 4 -Our past (5)

26-30 - Unit 5 - Study habits (5)

31-35 - Unit 6 -The Young Pioneers Club (5)

36 - Ôn tập, củng cố (1)

37-38 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

39-43 - Unit 7 -My neighborhood (5)

44-48 - Unit 8- Country life and City life (5)

49-54 - Ôn tập và kiểm tra học kì I (6)

HỌC KÌ II

55-59 - Unit 9-A first - Aid Course (5)

60-64 - Unit 10 - Recycling (5)

65-69 - Unit 11 - Traveling Around Vietnam (5)

70 - Ôn tập, củng cố (1)

71-72 - Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

73-77 - Unit 12 - A Vacation Abroad (5)

78-82 - Unit 13 - Festivals (5)

83-87 - Unit 14 - Wonders of the world (5)

88 - Ôn tập, củng cố (1)

89-90 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra (2)

91-95 Unit 15 -Computers (5)

96-100 - Unit 16 - Inventions (5)

101-105 - Ôn tập và kiểm tra học kì II (5)

Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 8Đọc truyện này MIỄN PHÍ!