Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 6

2.6K 0 0

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Tiếng Anh LỚP 6

Cả năm học: 37 tuần, 105 tiết

Học kỳ I: 19 tuần, 54 tiết

Học kỳ II: 18 tuần, 51 tiết

Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

Mỗi bài gồm 3 phần A, B, C và được dạy trong 5 tiết.

Tiết 1: A 1-4

Tiết 2: A 5-6

Tiết 3: B 1-3

Tiết 4: C 1-2

Tiết 5: C 3-4

HỌC KÌ I

Tiết thứ Bài/Unit Nội dung Số tiết

1 Hướng dẫn cách học 1

2-6 1 Greetings 5

7-11 2 At school 5

12-16 3 At home 5

17 Grammar practice 1

18-19 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2

20-24 4 Big or Small ? 5

25-30 5 Things I do 6

31 Grammar practice 1

32-36 6 Places 5

37-38 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2

39-43 7 Your house 5

44-48 8 Out and about 5

49 Grammar practice 1

50-54 Ôn tập & kiểm tra học kì I 5

HỌC KÌ II

Tiết thứ Bài/Unit Nội dung Số tiết

55-59 9 The body 5

60-64 10 Staying healthy 5

65-69 11 What do I eat 5

70 Grammar practice 1

71-72 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2

73-77 12 Sports and pastimes 5

78-82 13 Activities and seasons 5

83-87 14 Making plans 5

88 Grammar practice 1

89-90 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2

91-95 15 Countries 5

96-100 16 Man and the environment 5

101 Grammar practice 1

102-105 Ôn tập & kiểm tra học kì II 4

Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 6Đọc truyện này MIỄN PHÍ!