hoá amin và anilin

12.1K 3 2

Amin va anilin

Bµi tËp tù luËn.

I. Trắc nghiệm lí thuyết:

Câu 1: 1: Công thức của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là công thức nào sau?

A. C2H5NH2 B. (CH3)2NH

C. C6H5NH2 D. (CH3)3N

Câu 2: Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân?

A. 5 B. 4

C. 3 D. 2

Câu 3: Cho amin có cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2 . Chọn tên gọi không đúng?

A. Prop-1-ylamin B. Propan-2-amin

C. isoproylamin D. Prop-2-ylamin

Câu 4: Tên gọi đúng C6H5NH2 đúng?

A. Benzyl amoni B. Phenyl amoni

C. Hexylamin D. Anilin

Câu 5: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C, H, N trong đó có 23,72% khối lượng N. X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1. Chọn câu phát biểu sai?

A. X là hợp chất amin.

B. Cấu tạo của X là amin no, đơn chức

C. Nếu công thức X là CxHyNz thì z = 1

D. Nếu công thức X là CxHyNz thì : 12x - y = 45

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Amin được cấu tạo bằng cách thay thế H của amoniac bằng 1 hay nhiều gốc H-C.

B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.

C. Tùy thuộc vào gốc H-C, có thể phân biệt thành amin thành amin no, chưa no và thơm.

D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân.

Câu 7: Amin nào dưới đây là amin bậc 2?

A. CH3¬-CH2NH2 B. CH3-CHNH2-CH3 C. CH3-NH-CH3 D. CH3-NCH3-CH2-CH3

Câu 8: Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất?

A. CnH2n-7NH2 B. CnH2n+1NH2

C. C6H5NHCnH2n+1 D. CnH2n-3NHCnH2n-4

Câu 9: Tên gọi các amin nào sau đây là không đúng?

A. CH3-NH-CH3 đimetylamin

B. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin

C. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin

D. C6H5NH2 alanin

Câu 10: Amin nào dưới đây có 4 đồng phân cấu tạo?A. C2H7N B. C3¬H9N C. C4H11N D. C5H13N

Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của amin là không đúng?

A. Metyl-, etyl-, đimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước.

B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.

C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen.

D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.

Câu 12: Các giải thích về quan hệ cấu trúc, tính chất nào sau đây không hợp lí?

hoá amin và anilinĐọc truyện này MIỄN PHÍ!