CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp

37.8K 7 25

Mục Lục

Lời giới thiệu 2

A. Giới thiệu đề tài 3

I. Quan niệm về CNH-HĐH trên thế giới và ở Việt Nam 3

II. ý nghĩa của đề tài 4

1.ý nghĩa trực tiếp của đề tài 4

2.ý nghĩa của đề tài thông qua quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam 5

B. Nội dung 6

I. Cơ sở của đề tài 6

1. Cơ sở lí luận triết học Mác-Lê nin 6

2.Cơ sở thực tiễn 9

II. Thực trạng CNH-HĐH ở Việt Nam 14

1.Những thành tựu đạt đuợc trong quá trìnhCNH-HĐH những năm qua 14

2.Nguyên nhân để Vịêt Nam thu được những thành tựu to lớn trong quá trình CNH-HĐH 16

3.Những mặt hạn chế và yếu kém trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta 17

4.Nguyên nhân của những hạn ché yếu kém 19

5.Những bài học rút ra từ quá trình CNH-HĐH ở nước ta 20

III. Một số giải pháp vĩ mô thúc đẩy quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam 21

1.Nâng cao năng lực l•nh đạo của Đảng và năng lực quản lí của nhà nước 21

2.Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển 22

3.Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 23

4.Đẩy mạnh đổi mới và phát triển khoa học công nghệ 23

5.Đẩy mạnh công tác huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả 24

6.Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 24

7.Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật 25

C. Kết luận 26

Tài liệu tham khảo 27

lời giới thiệu

Nước ta đi lên Chủ Nghĩa X• Hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa cao, quan hệ sản xuất mới chưa hoàn thiện. Vì vậy, công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) là một xu hướng khách quan, phù hợp với xu thế của thời đại và hoàn cảnh đất nước góp phần tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho Chủ Nghĩa X• Hội, hoàn thiện quan hệ sản xuất.

Do CNH-HĐH có ý nghĩa vô cùng to lớn với nước ta nên đ• có rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà kinh tế... và cả sinh viên nghiên cứu về đề tài này nhằm đưa ra giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH. Trong số các công trình đó có không ít những công trình có tác dụng lớn đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta.

Đối với tôi, được sinh ra và lớn lên đúng vào thời điểm đất nước bắt đầu đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH, tôi mong đóng góp phần nào đó công sức của mình vào sự nghiệp chung của đất nước. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài "Công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay."

CNH - HĐH, thực trạng và giải phápĐọc truyện này MIỄN PHÍ!