1 số code kiểm tra cho samsung chạy android

9.1K 0 0

* # * # 4636 # * # * - Thông tin điện thoại
* 2767 * 3855 # - Hard Reset
*#*#7780#*#* - Nhà máy Thiết lập lại
* # * # 7594 # * # * - Thay đổi kết thúc cuộc gọi / Power Option
* # * # 197328640 # * # * - Dịch vụ Mode
* # * # 273283 * 255 * 663282 *#*#* - Tập Copy màn hình (Backup Media Files)
* # * # 526 # * # * - WLAN Test
* # * # 232338 # * # * - Hiển thị địa chỉ MAC WiFi
* # * # 1472365 # * # * - GPS Test
* # * # 1575 # * # * - Một thử nghiệm GPS
* # * # 232331 # * # * - Bluetooth thử nghiệm
* # * # 232337 # * # - Hiển thị địa chỉ thiết bị Bluetooth
* # * # 8255 # * # * - Dịch vụ GTalk Monitor

Mã số để khởi động Nhà máy thử nghiệm khác nhau:

* # * # 0283 # * # * - Packet lặp
* # * # 0 *#*#* - LCD thử nghiệm
* # * # 0673 # * # * - Melody thử nghiệm
* # * # 0842 # * # * - thiết bị thử nghiệm (Rung thử nghiệm và kiểm tra đèn nền)
* # * # 2663 # * # * - Màn hình cảm ứng phiên bản
* # * # 2664 # * # * - Touch màn hình thử nghiệm
* # * # 0588 # * # * - Gần cảm biến kiểm tra
* # * # 3264 # * # * - RAM phiên bản

Mã số để có được thông tin phiên bản phần vững:

* # * # 4986 * 2650468 # * # * - PDA, H điện thoại, / W, RFCallDate
* # * # 1234 # * # * - PDA và điện thoại
* # * # 1111 # * # * - FTA SW Version
* # * # 2222 # * # * - FTA HW Phiên bản
* # * # 44336 # * # * - PDA, điện thoại, CSC, Xây dựng Thời gian, Changelist số

1 số code kiểm tra cho samsung chạy androidĐọc truyện này MIỄN PHÍ!