Phan biet hao mon va khau hao

6K 2 0

*Hao mòn TSCĐ: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định đó do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn tự nhiên, do tiến bộ khoa học kỹ thuật..., trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.

-Hao mòn là hiện tượng khách quan, TS sử dụng trong quá trình sxkd sẽ bị hao mòn dưới tác động của môi trường. Hao mòn làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TS.

-Hao mòn là đặc tính tự nhiên của hàng hóa, giá trị của chúng sẽ bị giảm dần theo thời gian sử dụng. 

*Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của tài sản cố định.

-Khấu hao là biện pháp mang tính chủ quan của nhà quản lí nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của TS. Khấu hao là việc ghi nhận sự giảm giá của TS.

-Khấu hao là phương pháp con người sử dụng để quy đổi tỷ lệ hao mòn ra giá trị tiền tệ. Khấu hao có thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ hao mòn thực tế. 

Ví dụ: Một máy dệt được coi là sẽ khấu hao hết trong vòng 5 năm, nghĩa là giá mua chiếc máy sẽ được chia đều trong 5 năm để tính vào chi phí sản xuất. Sau 5 năm, nó đã hao mòn ít nhiều, còn sử dụng được nữa hay không thì không đảm bảo (nếu không phải là sử dụng sai cách hoặc lỗi về kỹ thuật thì thường là vẫn dùng tốt và doanh nghiệp sẽ thanh lý chiếc máy đó).

Phan biet hao mon va khau haoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!