Chapter 32. Sweet voice...

8.2K 293 26


Five hours travel later. . .


It's almost dark at medyo makulimlim pa ang panahon.

Here I am, standing outside the house na katabi lang ng tinirhan ni Twix noong mga panahong nagka-conflict sila ni King.

And yes. . . here I am, having the same dilemma as King had during those times.

Paano mo nga ba sisimulan and conversation sa taong ni hindi mo pala halos kilala besides the fact that you're in love with that person?

Paano mo kukumbinsihin ang isang tao na bumalik na bukod sa umalis na lang siya ng walang pasabi ay hindi mo pa sigurado kung nasa loob nga siya ng bahay na kanina mo pa tinitignan?

It's a simple house. . .and she'd been living here almost half of her life. It's too obvious na ayaw niyang mahanap siya ng kanyang ama dahil mas pinili niyang dito mag-stay kaysa magcheck-in sa hotel. . .considering that she's a rich man's daughter.

And how did she manage to support her living? I don't know. . .

There are too many things to know about her. . .too many things to discover. . .too many things na hindi ko alam tungkol sa kanya.

It was like having an affair with a ghost. . .

Pero wala akong pakialam kung sino pa siya, ang mahalaga ay masiguro kong nandito siya. . . so I can take her back to her father. . .to me.

But they need to talk.

Ilang Segundo pa ang nakalipas bago ko tinawid ang kalsada mula sa kabilang kalye kung saan ko ipinarada ang sasakyan.

Nasa tapat na ako ng gate na hindi ko alam kung kinapos sa height o talaga lang na masyado akong matangkad. Kitang-kita ko ang nasa kabilang panig ng gate, sarado ang main door.

Pinindot ko ang doorbell.

Wala akong narinig na kaluskos o mga yabag sa loob ng bahay.

I pressed again and again. . .

Wala pa ring sign na may tao sa loob.

Laglag ang mga balikat ko. Maybe she relocated her hiding place.

Madilim na ang paligid, kung may tao sa loob, naka-on na sana ang mga ilaw.

What if she just fell asleep?


Pinindot ko pa ang doorbell.

And for the last time, nothing happened.


"Ser, wala ho ang nakatira diyan sa ganitong oras."

Napalingon ako sa nagsalita. Isang maliit na ginang na medyo mataba ang pangangatawan, naka-duster ito at may akay na batang paslit, napadaan lang yata sa gawi ko. Sinubukan kong magtanong, sakaling may makuha akong clue.

"Kilala niyo ho ba ang nakatira rito?" tanong ko

Nag-isip siya sandali bago sumagot.

"Hindi ko siya kilala pero matagal na siyang nangungupahan diyan. Nakatira lang kami sa tapat niyan. Umalis siya noon pero bumalik. Wala siya sa ganitong oras, bago magdilim pa siya umaalis na may dalang gitara. Sa resort yata siya pumupunta, dati na siyang suma-sideline doon."

Nangunot ang noo ko. This one is an observer, it made me think na baka marami pang iba ang nakakabisado sa mga kilos ni Ruby. That way, she's not safe.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!