Chương 1: Tổng quan về kiểm toán hoạt động

6.1K 3 1

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán hoạt động

-          Kiểm toán hoạt động quan tâm tới 4 khía cạnh: Tiết kiệm, đạt được mục tiêu; Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty; Sử dụng hợp lý nguồn tiền; Sự tuân thủ luật lệ, nội quy của các bộ phận và của DN

-          KTHĐ quan tâm tới khía cạnh hiệu quả, hiệu năng và sự tuân thủ

Khái niệm về kiểm toán hoạt động

Định nghĩa của IIA:

-          KTHĐ là quá trình kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động, các giải pháp kỹ thuật, các phương án SX, các quy chế QL.. đã và đang được áp dụng tại một đ.vị. Mục đích của KTHĐ là đánh giá khách quan chuẩn xác thực trạng và đề xuất các giải pháp cần thiết, hợp lý nhằm cải thiện tình hình

-          KTHĐ là quá trình đánh giá mang tính hệ thống về tính hiệu quả, tính hiệu năng và tính kinh tế các hoạt động của tổ chức dưới góc độ của kiểm soát quản lý và báo cáo cho các cá nhân thích hợp về kết quả của quá trình đánh giá cùng với những kiến nghị để cải thiện chúng

-          Các khía cạnh cần xét đến trong định nghĩa trên:

-          Là quá tình mang tính hệ thống: KTHĐ được thực hiện tuân theo qui trình gồm 4 bước cơ bản: chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán, theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán

-          Đánh giá: là các đánh giá của KTV đối với hoạt động được kiểm toán có gắn với nhu cầu của nhà quản lý (đánh giá trong mối liên hệ với các bên liên quan) khi xem xét trên qui mô tổng thể toàn đơn vị

-          Tính hiệu quả, hiệu năng và tính kinh tế

-          Dưới góc độ của kiểm soát quản lý: Là sự quản lý, giám sát của các nhà quản lý nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra

-          Báo cáo cho cá nhân thích hợp: Phụ thuộc vào quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán mà kết quả k.toán có thể được cung cấp cho các nhà quản trị cấp cao, ngang cấp hay bên ngoài DN, đơn vị; KTV nội bộ cần báo cáo về những gì phát hiện đươc qua việc thực hiện các thử nghiệm kiểm toán, giải thích tại sao và phải đưa ra các kiến nghị, đề xuất để giải quyết các tồn tại đó

Định ngĩa của Alvin A.Arens và James K.Loebbecke

-          KTHĐ là việc thẩm tra các trình tự và các PP tác nghiệp ở bộ phận nào đó của một tổ chức nhằm mục đích đánh giá hiệu quả và hiệu năng. Khi làm xong một việc KTHĐ, có những gợi ý cho nhà quản lý để cải tiến công tác là điều mong muốn bình thường

Định nghĩa của Jean Ragegean và Fernand’ Dubois

-          KTHĐ là nhận định thành tích và hiệu quả của DN trong đó: đánh giá thành tích là đi vào các hệ thốnh thông tin và tổ chức hoặc các kết quả hoặc các lựa chọn phát triển và chiến lược

+ KTHĐ bao gồm 3 loại kiểm toán cụ thể là:

-          Đánh giá hiệu lực của thông tin và quản lý các nghiệp vụ tài chính (đánh giá hiệu lực thông tin và quản trị nội bộ): nhận định DN về hiệu quả và thành tích của các hệ thống thông tin, về tổ chức, thiết lập cho hoạt động của DN và về các PP điều hành: Được gọi là: Kiểm tra các công việc kiểm soát nội bộ