vai tro của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

64.9K 21 15

Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam, nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đă trưởng thành và đủ sức lănh đạo cách mạng ”(Hồ Chí Minh - V́ độc lập tự do, v́ chủ nghĩa xă hội - NXB Sự Thật, 1960, trang 210).

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam gắn liền với vai tṛ của lănh tụ Nguyễn Ái Quốc - người trực tiếp chuẩn bị về mặt tổ chức, chính trị tư tưởng cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời chủ tŕ hội nghị thành lập Đảng.

Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ, th́ đồng chí Nguyễn Ái Quốc, bằng thiên trí tuệ và nhăn quan chính trị sắc bén đă ra đi t́m đường cứu nước theo phương hướng mới. 

Dưới ánh sáng Cách mạng tháng Mười, Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh thành lập Đảng cộng sản Pháp..., chủ nghĩa Mác - Lênin, chân lư cách mạng của thời đại đă sớm được khẳng định trong nhận thức tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Người xác định con đường giải phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là: giải phóng giai cấp vô sản mới thực sự giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới . 

Từ khi trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đă xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào giải phóng dân tộc và phong trào vô sản ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam, Người cũng đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mặt tổ chức.

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số chiến sĩ cách mạng ở các nước Angiêri, Mađagátxca, Xênêgan, Tuynidi, Marốc, Đahômây v.v..sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari, trong đó Hội người Việt Nam yêu nước ở Pháp làm ṇng cốt, nhằm tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa thực dân.

Tháng 6 nǎm 1923, đồng chí Nguyễn ái Quốc rời nước Pháp đến Mátxcơva để tham dự Hội nghị nông dân quốc tế lần thứ nhất (10-1923); đồng thời trực tiếp học tập, nghiên cứu kinh nghiệm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin. Ngày 17-6-1924, đồng chí được Trung ương Đảng cộng sản Pháp uỷ nhiệm tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản. Sau đó, đồng chí c̣n tham gia các đại hội Quốc tế công hội đỏ, Quốc tế phụ nữ, Quốc tế thanh niên, Quốc tế cứu tế đỏ. Tại các Đại hội quốc tế nói trên, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tiếp tục làm rơ những quan điểm của ḿnh về vai tṛ lịch sử của giai cấp vô sản thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào cách mạng ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc và nêu rơ sự cần thiết phải thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc trước khi xoá bỏ chế độ thối nát này trên toàn thế giới. 

Ngày 11 - 11- 1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu. Người đă cùng những nhà lănh đạo cách mạng Trung Quốc, Triều tiên, Ấn độ, Thái lan, indônêxia...thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á đông.

Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, trong đó có tổ chức trung kiên là Cộng sản đoàn làm hạt nhân để trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bi điều kiện cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam. Người đă trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo được hơn 200 cán bộ cách mạng. Trong số này, nhiều người được chọn đi học trường Đai học phương Đông ở Liên Xô (Trần Phú, Lê Hông Phong, Hà Huy Tập, v.v..), một số được cử Vào học quân sự ở trường Hoàng Phố (Trung Quốc) như Trương Vân Lệnh, Phùng Chí Kiên, c̣n phần lớn đưa về nước hoạt động. Người cho ra tờ báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền của Hội.