Colofon

3.7K 121 5

Ilja Nijdam
Bewaard

© Creation Tells 2015


Foto: MahPadllha 2009, The girl and the book


Tienerfictie


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Bewaard Lees dit verhaal GRATIS!