Tổ chúc khối đại đoàn kết dân tộc

958 0 0

Câu 3: Trình bày quan điểm của HCM về hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc.        

1,Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất.    

   Theo HCM đại đoàn kết dân tộc là 1 chiến lược cách mạng và trở thành khẩu hiệu của toàn  Đảng toàn dân tộc. Đại đoàn kết phải biến thành sức mạnh vật chất thì  lực lượng vật chất có tổ chức là mặt trận thống nhất.                          

Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của nhân dân VN, là nơi qui tụ tập hợp đông đảo các giai cấp tầng lớp dân tộc tôn giáo, các tổ chức và cá nhân yêu nước trong và ngoài nước phấn đấu vì mục tiêucủa Tổ quốc , tự do hạnh phúc của nhân dân.                     

 Tùy theo từng thời kì căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. mặt trận dân tộc thống nhất có những tên gọi khác nhau như: hội phản đế đồng minh(1930), mặt trận dân chủ(1936), mặt trận nhân dân phản để(1939), mặt trận Việt Minh(1941), mặt trận liên việt(1946), mặt trận dân tộc giải phóng miền nam VN(1960), mặt trận Tổ quốc VN(1955-1976).     

  2,Một số nguyên tắc cơ bản của mặt trận thống nhất.                          

-  Mặt trận dân tộc thống nhất phải đc xây dựng trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.                                 

+Đây là nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược đại đoàn kết của HCM.                 

+Người chỉ rõ phải lấy liên minh công nông làm nền tảng vì họ là lực lượng sx trực tiếp của XH nên cũng là lực lượng đông đảo bị áp bức bóc lột nhiều nhất vì thế trí khí cách mạng của họ chắc chắn bền bỉ hơn các tầng lớp khác. Theo HCM đại đoàn kết chỉ đc củng cố và phát triển vững chắc khi có Đảng lãnh đạo chung là độc lập dân tộc thống nhất bởi vì: chính Đảng của giai cấp công nhân đc vũ trang bởi chủ nghĩa Mac-Lenin mới đánh giá đúng đc vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử mới vạch ra đc đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn để lôi kéo tập hợp quần chúng vào khối đại đoàn kết trog mọi mặt trân dân tộc thống nhất.                                      

-Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân. Đó là vì độc lập tự do hạnh phúc. Các tiêu chí này đc HCM cụ thể hóa trong từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với mọi tầng lớp đối tượng trong mọi thời kì Mặt trận d.tộc thống nhất phải hoạt động theo n.tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày càng rộng rãi bền vững.              

Theo HCM  mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức chính trị rộng lớn của cả dân tộc bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, dân tộc khác nhau với nhiều lợi ích khác nhau. Do vậy hoạt động của mặt trận dân tộc thống nhất phải tuân theo nguyên tắc ‘’hiệp thương dân chủ’’.                 

Nguyên tắc hiệp thương dân chủ đòi hỏi tất cả mọi vấn đề của mặt trận phải đem ra để mọi thành viên cùng bàn bạc công khai để đi đến nhất trí loại trừ mọi hình thức áp đặt vì dân chủ hình thức.                           

-Mặt trận thống nhất là khối đại đoàn kết chặt chẽ, lâu dài đoàn kết thật sự, chân thành thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ vì:              

+Mặt trận dân tộc thống nhất là 1 tập hợp bao gồm nhiều giai cấp tầng lớp tôn giáo, dân tộc . . . nên bên cạnh  những điểm tương đồng thì giữa các thành viên của mặt trận còn có những điểm khác nhau cần phải bàn bạc hiệp thương dân chủ để thu hẹp những nhân tố khác biệt, nhân lên những nhân tố tích cực, để đi đến thống nhất.

Tổ chúc khối đại đoàn kết dân tộcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!