Chứng minh tư tưởng hồ chí minh đã làm phong phú thêm học thuyết

3.5K 2 1

Câu 1: Chứng minh tthcm về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc đã làm phong phú học thuyết Mac-lenin về cách mạng thuộc địa

1. Làm phong phú học thuyết MLN về cách mạng thuộc địa

Về lí luận cách mạng giải phóng

-HCM đã xác định con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản nhưng nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng VN nói riêng và cách mạng thuộc địa nói chung.     

-Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội :Trên bước đường giải cứu, tìm đường giải phóng dân tộc HCM đã giành nhiều công sức nghiên cứu về các cuộc cách mạng tư sản anh, pháp, mĩ đặc biệt là cuộc cách mang tháng 10 Nga là thành công đến nơi và Người khẳng định: ‘’muốn cứu nước và giải phóng dân tộc ko có con đường nào khác là con đường cách mạng tư sản’’. Như vật HCM đã lựa chọn con đường giải phóng cách mạng VN là con đường vô sản đó là sự lựa chọn đúng đắn phù hợp với lịch sử và đất nước, thời đại.                

Sau khi lựa chọn đc conđường cứu nước Người tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu hướng đi cụ thể cho cách mạng VN, vận dụng sáng tạo lí luận của chủ nghĩa Mác về vấn đề dân tộc vào VN, Người khẳng định: giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng VN, trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Người xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng VN là đánh đổ đế quốc pháp và bọn phong kiến để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.   

  +Gắn độc lập dân tộc với CNXH, cũng trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng HCM xđ: ‘’ tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới chủ nghĩa cộng sản’’, Người xđ sau khi đánh đổ đế quốc pháp và bọn tay sai ra khỏi đất nước sẽ đưa cả nước tiến lên xây dựng CNXH.                        

+HCM cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể dành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc và ‘’trong khi thủ tiêu 1 trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn’’. Đây là 1 luận điểm sáng tạo mới của HCM có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng thế giới và là sự bổ sung lí luận kịp thời vào kho tang lí luận của chủ nghĩa Mac -  lenin.                   

  -Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc. HCM xây dựng lí luận về phương pháp khởi nghĩa toàn dân và đấu tranh nhân dân.Người đã sử dụng quan điểm toàn diện, biện chứng để phân tích so sánh lực lượng tương quan giữa ta và địch trên cơ sở đó Người phát huy và sử dụng sức mạnh của toàn dân tộc, dựa vào sức mạng của toàn dân tộc để tiến hành khởi nghĩa vũ trang và ctr cách mạng.Sự kết hợp giữa khởi nghĩa vũ trang và ctr cách mạng là điểm độc đáo trong phương pháp cách mạng giải phóng dtộc của HCM. 

Tóm lại HCM đã vận dụng sáng tạo học thuyết của Lenin về cách mạng thuộc địa thì 1 hệ thống luận điểm mới mẻ sáng tạo bao gồm cả đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Đó là 2 di sản tư tưởng quân sự vô giá mà HCM đã để lại cho Đảng và nhân dân ta.       

2.Kết quả là đã soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc. 

 +   Những thắng lợi của cách mạng VN trong thế kỷ XX, thắng lợi của cách mạng T8/1945 của 30 năm ctranh cách mạng 1945-1975, chống pháp và mĩ chứng tỏ giá trị khoa học và thực tiễn của tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng d.tộc.                          

 +Vận dụng tư tưởng HCM trong công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta phải biết khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, Người nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân, chăm lo khối đại đoàn kết dân tộc.

Chứng minh tư tưởng hồ chí minh đã làm phong phú thêm học thuyếtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!