2. Xán Xán và Hiền Hiền

3.4K 369 6

#2

- Anh Xán Xán mau trả gấu bông cho Hiền Hiền oa oa !!!!!

- Không !! Anh không trả đấy thì sao ??? *Lè lưỡi*

- Mau trả cho Hiền Hiền đi mà !! Hiền Hiền hứa là sẽ nuôi gấu bông cả đời rồi mà !! Không có Hiền Hiền thì ai sẽ nuôi gấu bông chớ ~~~

- Xán Xán sẽ nuôi Hiền Hiền cả đời !!

Xán Liệt nói xong liền cúi xuống hôn cái chóc vào miệng nhỏ của Bạch Hiền.

- Ưmm người ta ngại mà ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu thương nhiều ❤❤

[Đoản Văn][OneShot][ChanBaek] Mỗi Ngày Chanyeol Đều Yêu Baekhyun.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!