- Mở -

3.4K 115 8

[Khải Nguyên][Thiên Nguyên]

[Khải Nguyên][Thiên Nguyên]

[fanfic] Trói buộc


Au: Thiên Nguyễn

Thể loại: học đường, ngược(tâm, thân), HE, H,...

Tình trạng: hoàn

_Mở_

Chẳng phải tình yêu

Mà chỉ là lợi dụng, chỉ là chơi đùa...

Bị cuốn vào vòng tranh đấu đó, cậu chỉ như một phế vật

Rốt cuộc bao giờ mới chấm dứt?

Hay là chỉ còn một cách:

...buông...?[fanfic][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]Trói BuộcRead this story for FREE!