- Mở -

3.7K 118 8

[Khải Nguyên][Thiên Nguyên]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

[Khải Nguyên][Thiên Nguyên]

[fanfic] Trói buộc


Au: Thiên Nguyễn

Thể loại: học đường, ngược(tâm, thân), HE, H,...

Tình trạng: hoàn

_Mở_

Chẳng phải tình yêu

Mà chỉ là lợi dụng, chỉ là chơi đùa...

Bị cuốn vào vòng tranh đấu đó, cậu chỉ như một phế vật

Rốt cuộc bao giờ mới chấm dứt?

Hay là chỉ còn một cách:

...buông...?[fanfic][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]Trói BuộcRead this story for FREE!