For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

giao duc quoc phong

20.7K 23 1

câu 1 : Nêu quan điểm chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng HCM về quân đội. Làm rõ nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V I Leenin.

1/ Quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lê nin về Quân đội

a/ Quân đội:

Quân đội là một tập đoàn người có vũ trang, có tổ chức do nhà nước xây dựng để dùng vào cuộc chiến tranh tiến công hay chiến tranh phòng ngự

b/ Nguồn gốc của quân đội:

Quân đội ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của chế độ tư hữu, có giai cấp, nhà nước và chiến tranh.

c/ Chức năng của quân đội :

Quân đội là công cụ bạo lực chủ yếu để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và nhà nước. Ăng ghen viết: "Quân đội trở thành mục đích chủ yếu của nhà nước". Lê nin nhấn mạnh chức năng cơ bản của quân đội đế quốc là phương tiện quân sự để đạt được mục tiêu chính trị đối ngoại của các nước đế quốc và đảm bảo quyền thống trị của bọn bóc lột đối với nhân dân lao động ở trong nước.

d/ Bản chất của quân đội:

+ Bản chất giai cấp của quân đội là bản chất của giai cấp, của nhà nước đã tổ chức, nuôi dưỡng và sử dụng quân đội đó. Quân đội của giai cấp tư sản mang bản chất của giai cấp tư sản. Quân đội của giai cấp vô sản mang bản chất của giai cấp vô sản.

+ Không có quân đội "siêu giai cấp", "trung lập về chính trị". Luận điểm "phi chính trị hóa quân đội" của giai cấp tư sản thực chất là đòi phi chính tri của đảng cộng sản, hòng vô hiệu hóa quân đội của giai cấp vô sản.

e/ Sức mạnh chiến tranh đấu tranh của quân đội;

+ Các Mác, Ăng ghen khẳng định, sức mạnh chiến đấu của quân đội do kết hợp nhiều yếu tố: chính trị, tinh thần, kỉ luật, vũ khí trang bị, huấn luyện, tổ chức biên chế, khoa học NTQS,... Sức mạnh đó còn phụ thuộc vào trình đọ phát triển kinh tế, chính trị, đặc biệt là chế độ kinh tế. Ăng ghen viết: "không có gì lại phụ thuộc vào điều kiện kinh tế tiên quyết hơn là chính ngay quân đội và hạm đội". " toàn bộ việc tổ chức và phương pháp chiến đấu của quân đội và do đó thắng lợi hay thất bại đều rõ ràng phụ thuộc vào những điều kiện vật chất, nghĩa là điều kiện kinh tế vào nhân lực và vũ khí nghĩa là vào số lượng và chất lượng của dân cư và của cả kỹ thuật"

+ Lê nin phát triển lý luận của Các Mác và chỉ rỏ sức mạnh chiến đấu của quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chính trị, tinh thần, điều kiện KT-XH... Đặc biệt lê nin khẳng định vai trò quyết định của nhân tố chính trị tinh thần trong chiên tranh. Người viết : " trong mọi cuộc chiến tranh rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào trạng thái chính trị tinh thần của quần chúng đang đỏ máu trên chiến trường quyết định"

2/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội:

a/ Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, tính chất nhân dân và tính dân tộc sâu sắc:

+ Bản chất của giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam được Hồ Chí Minh khái quát: "quân đội ta trung thành với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng đánh thắng".

giao duc quoc phongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!