Câu 3: tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc

6.6K 2 3

HCM tiếp cận vấn đề DT với nghĩa là 1 quốc gia.

-HCM ko bàn về vấn đề DT nói chung mà chủ yếu tập trung vào vấn đề ‘DT thuộc địa’.

-Nếu như Lê-nin khi bàn về vấn đề DT đều coi trọng vấn đề giai cấp thì HCM chủ yếu tập trung vào vấn đề đấu tranh GPDT ở thuộc địa.

-ĐLDT là vấn đề quan trọng nhất,là quyền thiêng liêng,bất khả xâm phạm như lời Bác đã khẳng định:”Ko có gì quý hơn độc lập,tự do”.Điều ấy đã đc Bác thể hiện rõ trong bản Tuyên ngôn độc lập:”Nước VN có quyền đc hưởng tự do và độc lập.Và sự thật đã trở thành 1 nước tự do và độc lập.Toàn thể DTVN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập ấy”.

-Mối QH giữa vấn đề DT và vấn đề giai cấp:

 +Vấn đề DT và vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau

 +GPDT là vấn đề trên hết, trước hết, độc lập gắn liền với CNXH

 +GPDT tạo tiền đề cho GPGC.Có giải quyết tốt vấn đề DT rồi mới giải quyết vấn đề g/c.

 +Giữ vững ĐLDT mình,đồng thời cũng tôn trọng ĐL của DT khác

 phân tích nội dung độc lập

Nội dung của độc lập dân tộc:

 Độc lập tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. HCM nói :”tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất những gì tôi muốn. đấy là tất những gì tôi hiểu”.

Năm 1919 Hồ Chí Minh gửi bản yêu sách 8 điểm đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam tới hội nghị hoà bình Vec-xây. Bản yêu sách chưa đề cập tới vấn đề độc lập hay tự trị, mà tập trung vào hai nội dung cơ bản:

  Một là: đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho người bản xứ Đông Dương như đối với người châu Âu.

  Hai là: đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do cư trú, tự do hội họp.

Năm  1930, NAQ soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng, một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo, mà tư tưởng cốt lõi là độc lập, tụ do cho dân tộc.

  Taị hội nghị TW 8: Hồ Chí Minh chỉ rõ “trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóngcao hơn hết thảy”. Người chỉ đạo thành lập mặt trân Việt Minh, ra báo Việt Nam độc lập, và Người đúc kết ý chí đấu tranh của dân tộc Việt Nam trong câu nói bất hủ: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập tự do”.

  CMT8 thành công, Ng thay mặt chính phủ lam thời đọc tuyên ngôn độc lập:” nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy ”.